28 اسفند 1398

نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

شماره۹۳/۱۸۴۸۱/دش                                                                 ۱۳۹۳/۱۲/۱۹

نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی

جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه آزاد اسلامی ـ شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

ماده واحده« نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس پیشنهاد کمیته منتخب شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاع می‌شود:

ماده واحده ـ «تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در اجرای ماده ۱۷ اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی)، براساس احکام ذیل خواهد بود:

۱ـ توسعه آموزش عالی و پذیرش دانشجو باید براساس نیاز و قوانین و ضوابط کشور و براساس سیاست کلی ابلاغی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور و استانداردهای وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور باشد و دانشگاه آزاد اسلامی موظف به  رعایت آنها می‌باشد.

۲ـ تعیین ظرفیت سالانه پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی باید حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

۳ـ مرجع تعیین ظرفیت و اعطای مجوز کد رشته محل در کلیه مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی است و دفترچه پذیرش دانشجو در رشته محل‌های  علوم انسانی  باید قبل از انتشار به تأیید شورای مذکور برسد.

۴ـ کد رشته محل‌هایی که مجوز شورای گسترش آموزش عالی را ندارند، باید حداکثر تا اردیبهشت ۱۳۹۴ تعیین تکلیف شوند و مسئولیت بررسی و اعلام انطباق یا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش جامعی از وضعیت دانشگاه‌های غیردولتـی ـ غیرانتفاعی، پیام نور و دانشگاه‌های جامـع علمـی ـ کاربردی تـهیه و به دبیرخانه شـورای عـالی انقلاب فرهنگـی برای طـرح در شـورای عالی، ارائه نماید.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

 

اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی

مصوب جلسات ۵۹۷ ،۶۳۶، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۴، ۶۵۶ و ۶۶۰ مورخ۱۳۸۵/۱۰/۱۹، ۱۳۸۷/۹/۵، ۱۳۸۸/۸/۵، ۱۳۸۸/۸/۱۹ ،۱۷/ ۱۳۸۸/۹، ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ و ۱۳۸۹/۱/۲۴

شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده۳ـ حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی   و از حیث ایجاد واحدهای وابسته،  به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

ماده ۱۲ ـ وظایف و اختیارات هیئت امناء:

ن) تصـویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد.

تبصره ۱ـ هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیئت امناء و طبق ماده ۳ این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ماده ۱۷ـ ظرفیت پذیرش دانشجویان برای هرسال تحصیلی موضوع بند ن ماده ۱۲ این اساسنامه باید براساس نیازهای کشور و حسب مورد به تصویب نهائی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد.

 

 

 

نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
شماره ۲۰۴۰۱
شماره ویژه نامه: ۷۶۳
سال هفتاد
تاریخ: سه‌شنبه،۲۶ اسفند ۱۳۹۳