03 دی 1398

نحوه طرح شکایت تهدید

نحوه طرح شکایت تهدید

کلمات کلیدی:   تهدید

مرجع صدور:     شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ذکر صریح الفاظ تهدیدآمیز در شکوائیه ضروری است.

 

مستندات         ماده 669 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/07/27    شماره رای نهایی: 9309970220500923

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمین 1. غ. 2. ر. ، دایر به تهدید به ضررهای نفسی نسبت به آقای الف.، با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و شهادت شهود و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران و دفاعیات بدون دلیل متهمین، به نظر بزهکاری‌شان محرز بوده، لذا مستنداً به ماده 669 قانون مجازات اسلامی 1375 هریک از متهمین موصوف را به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید. لیکن با توجه به این‌که متهمین فاقد سابقه مؤثر کیفری هستند، آن‌ها را مستحق تخفیف دانسته و مستنداً به مواد 46 و 52 و 54 قانون مجازات اسلامی 1392 مجازات مذکور را به مدت دو سال معلق می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ اسدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ازیک‌طرف و آقایان 1- غ. 2- ر. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 480 مورخ 06/05/93 صادره از شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواهان ردیف دوم به اتهام تهدید به تحمل حبس تعلیقی به شرح دادنامه مارالذکر محکوم شده‌اند؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به انکار صریح تجدیدنظرخواهان ردیف دوم در تمام مراحل دادرسی و این‌که شاکی دقیقاً نوع تهدید و اقدامات و الفاظ جاری در اثبات جرم تهدید را مشخص و معلوم ننموده و گواهان به‌صورت کلی بیان نموده‌اند که آنان تهدید نموده‌اند ولی نوع اقدام دال بر تهدید یا الفاظ دال بر تهدید را بیان ننموده‌اند، لهذا با کیفیت ذکرشده ارتکاب جرم تهدید از سوی تجدیدنظرخواهان ردیف دوم محل تردید است و موجب اقناع وجدانی و قضایی نمی‌تواند باشد، لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض آن‌ها و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت آقایان غ. و ر. از اتهام تهدید صادر می‌گردد و با توجه به برائت صادره اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف اول منتفی است. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طهماسبی ـ میرحسینی