25 اسفند 1398

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۷/۹۴/۳۳۳۴                                                                        ۱۳۹۴/۱/۲۶

۳۴۰

شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۹/۱۶ ـ ۹۳

سؤال

چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹  قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای امر به ابلاغ اعلام شده است؟

نظریه شماره ۷/۹۳/۲۶۶۴ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرض استعلام، چنانچه خواهان در دادخواست تقدیمی شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید نماید، قطع نظر از این که ماده ۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ حصری نیست، دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است. شایان ذکر است، باتوجه به صراحت قسمت اخیر ماده قانونی صدرالاشاره، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.

 

 

 

نظریه‌ مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره ۲۰۴۹۷
شماره ویژه نامه: ۷۹۲
سال هفتاد و یک
تاریخ: چهارشنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۴