02 فروردین 1399

نقض رأی هسته گزینش به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی و تحقیقات ناقص

نقض رأی هسته گزینش به دلیل عدم رعایت مقررات شکلی و تحقیقات ناقص

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

چکیده: عدم رعایت مقررات شکلی و عدم انجام بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق افراد از موجبات نقض آراء هیأت‎‎های گزینش است.

 

مستندات         اصول 170 و 173 قانون اساسی- ماده 15‌ قانون گزینش

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14    شماره رای نهایی: 9309970956000025

رای بدوی

نظر به این‎که شاکی به مدت 6 سال سابقه خدمت در اداره مشتکی‎عنه [هیأت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی] داشته است، لیکن اخیراً موضوع پرونده وی جهت تبدیل وضعیت استخدامی در هسته گزینش مطرح گردیده است. با عنایت به این‎که تصمیم و اعلام نظر هسته گزینش مستلزم بررسی و تحقیق کافی در مورد سوابق وضعیت افراد می‎باشد و رعایت مقررات و مفاد ماده 15 قانون گزینش از جمله قواعد آمره در نحوه رسیدگی به پرونده‎های گزینش بوده که در صورت عدم رعایت آن، به‎لحاظ مخدوش بودن تصمیم، موجبات رسیدگی دیوان عدالت به‎ موجب اصول170 و 173 قانون اساسی و ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای افراد فراهم شد. بدین لحاظ چون مقررات شکلی در خصوص پرونده شاکی رعایت نگردیده و صدور رأی گزینش با توجه دلائل و مدارک شاکی از جمله لوایح تقدیمی، بیانگر مخدوش بودن تصمیم معتر‎ض‎عنه و عدم رعایت مقررات شکلی در انجام تحقیقات از سوی مرجع مورد شکایت بوده است، بدین لحاظ مستنداً به مواد 1، 2، 10 و 65 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‎عنه به بررسی مجدد پرونده با رعایت مفاد و مقررات این دادنامه و قوانین حاکم به موضوع صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 

رئیس شعبه 9 دیوان عدالت اداری

پیرزاده

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

نظر به این‎که رأی معترض‎به در تاریخ … به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی، در مورخ … به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، از آن‎جایی‎که تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

 

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

سبزواری نژاد ـ مهری