10 مهر 1398

نقل‌قول حاوی انتساب مطالب موهن

نقل‌قول حاوی انتساب مطالب موهن

کلمات کلیدی:   افترا

مرجع صدور:     شعبه 20 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: چنانچه وکیل به نقل قول از موکل در لایحه خویش مطالب موهنی را به دیگری نسبت دهد،عمل موکل مصداق بزه افترا نیست.

 

مستندات         ماده 697 قانون مجازات اسلامی 1375

تاریخ رای نهایی: 1393/08/18    شماره رای نهایی: 9309970222000989

رای بدوی

در خصوص اتهام خانم‌ها-1- ف. ب.پ. فرزند ب. 64ساله اهل و ساکن تهران شغل خانه‌دار فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت-2- ج. ب.پ. فرزند ب. 52ساله اهل و ساکن تهران شغل خانه‌دار فعلاً آزاد به قید قبولی کفالت دایر بر ایراد افتراء توجهاً به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل متهمین در پرونده مطروحه در دادگستری با تقدیم لایحه‌ای مطالبی موهن نسبت به آقای ب. ب.پ. به‌کاربرده و آن مطالب را نقل و قول از متهمین نموده است بنابراین متهمین مطالبی را شخصاً با تقدیم لایحه عنوان ننموده‌اند که عنصر مادی بزه افتراء تحقق یابد فلذا دادگاه  با استناد به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ فقد عنصر مادی بزه انتسابی متهمین موصوف را تبرئه می‌نماید.رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه1150دادگاه عمومی جزایی تهران – کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ب.پ.خ. با وکالت آقای د.س. نسبت به دادنامه شماره 0423-930 مورخ 14/4/93 صادره از شعبه 1150 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خواندگان 1- خانم ف. ب.پ.خ. 2- ج. ب.پ.خ. از اتهام افترا برائت حاصل نموده‌اند و تجدیدنظرخواه نسبت به برائت نامبردگان معترض و درخواست رسیدگی مجدد نموده است دادگاه با بررسی و مداقه جامع اوراق و مستندات پرونده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می‌باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

آروین – شفیعی