25 تیر 1399

نه (9) طلاق

نه (9) طلاق

بر اساس ماده ی 1058 ق.م: «زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن ها عدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می شود.» طلاق عدی، از اقسام طلاق رجعی است و عبارت است از طلاقی که شوهر در ایام عده رجوع کند و سپس میان زن و شوهر نزدیکی صورت پذیرد. با توجه به ماده ی 1057، پس از هر دو طلاق رجعی که منجر به رجوع می شود، طلاق سوم بائنه است و شوهر حق رجوع نداشته، بلکه برای پیوندی دوباره، احتياج به محلل دارد. اگر همین داستان تا طلاق نهم تکرار شود، یعنی شش طلاق عدی و سه طلاق بائن، پس از نهمین طلاق، آن زن بر مرد حرام موبد می شود و دیگر هرگز نمی توانند با یکدیگر ازدواج نمایند. البته فرض این ماده به پیروی از فقه امامیه ذكر شده و در دنیای امروزی، حتا تصور چنین حالتی نیز مشکل به نظر می رسد.