وكیل متبحر در مواد مخدر شهرک غرب

15 آبان 1398

نگاهداری معتادان به مواد مخدر

نگاهداری معتادان به مواد مخدر

معتادان مكلف اند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی اعتیاد خود را ترک کنند. معتادانی که به این تکلیف قانونی عمل نمایند از تعقیب کیفری معاف اند وگرنه مجرم اند (ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی مرداد ۱۳۸۹) و با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مدت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است (ماده ۱۶ اصلاحی مرداد ۱۳۸۹).

معتادان قرار است در مراکزی به نام اردوگاه های بازپروری معتادین درمان و نگهداری شوند. در کنار معتادان، گروه دیگری از بزهکاران قرار دارند که ارتکاب جرایم آنها ناشی از این اعتیاد است. منطق حکم می کند که این گروه از بزهکاران پیش از اجرای مجازات برای درمان و ترک اعتیاد به این مراکز اعزام شوند و مدت درمان جزو مدت محکومیت آنها احتساب شود.