22 مرداد 1399

نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای

نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای

کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیت

مرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشور

چکیده: رسیدگی به بزه نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

 

مستندات         تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392

تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970925101968

خلاصه جریان پرونده

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی تنکابن در خصوص اتهام خانم ف. دایر بر نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‎ای به استناد تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت شماره 386-21/05/93 را به شایستگی دادگاه انقلاب صادر کرده است و دادگاه انقلاب با استدلال به شرح دادنامه شماره 301078-02/06/93 با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تنکابن پرونده را برای حل اختلاف مستنداً به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

 

 

 

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه‎های عمومی تنکابن و انقلاب اسلامی شهرستان مذکور و استدلال و استناد هر یک با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادگاه عمومی بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‎نماید.

 

شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور

بهنام‌اصل ـ خان‌بیگی