24 آذر 1398

نگه‌داری و فروش مشروبات الکلی

نگه‌داری و فروش مشروبات الکلی

کلمات کلیدی:   تعدد جرم

مرجع صدور:     شعبه 48 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: نگه‌داری و فروش مشروبات الکلی دو بزه مستقل است؛ لذا مشمول تعدد جرم می‌شوند.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/07/01    شماره رای نهایی: 9309970224800869

رای بدوی

در خصوص اتهام س. مبنی بر نگه‌داری و فروش مشروبات الکلی داخلی و خارجی به شرح مندرج در پرونده؛ با توجه به جمیع محتویات موجود و گزارشات واصله و مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه 21 تهران و توجه به اقاریر صریح و مقرون به‌واقع متهم در جریان دادرسی و عدم حضور وی در دادگاه و به عمل نیاوردن دفاع مفید و مؤثر در مقابل مستندات موجود خصوصاً گزارش مردمی مبنی بر فعالیت وی در امر تهیه و توزیع مشروبات الکلی و هم‌چنین انجام معامله صوری با نامبرده و خرید مشروب توسط ضابطین قضایی و نهایتاً کشف و ضبط مقادیر قابل‌توجهی مشروبات الکلی از نامبرده بزهکاری‌اش در حد ارتکاب جرم واحد (تهیه و توزیع مشروبات الکلی) نزد دادگاه محرز و مسلم بوده، فلذا به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی 1375 و لحاظ مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی از باب تخفیف مجازات به سبب فقد سابقه قبلی و اقاریر مؤثر وی در جریان دادرسی با اعمال یک درجه تخفیف محکومیت وی به لحاظ تهیه و توزیع مشروبات داخلی و دست‌ساز به تحمل نودویک روز حبس تعزیری به انضمام تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و هم‌چنین پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی (کمتر از پنج برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه) در حق صندوق دولت و هم‌چنین به لحاظ تهیه و توزیع مشروبات خارجی نیز به استناد بند الف ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392 مضافاً محکومیت وی به پرداخت سه میلیون و شش‌صد هزار ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تجاری مشروبات مکشوفه در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌گردد. ایام بازداشت قبلی متهم وفق ماده 27 قانون مجازات اسلامی محاسبه و محسوب گردد. مشروبات مکشوفه نیز معدوم شوند. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس‌ازآن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صحرائیان

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی س. نسبت به دادنامه شماره 200507 مورخ 29/04/93 شعبه 1088 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رأی غیابی شماره 200283-11/03/93 مبنی بر محکومیت نامبرده به اتهامات 1- نگه‌داری 2- فروش (توزیع) به شرح مندرجات رأی غیابی مذکور که با جرم واحد تشخیص شدن جرائم تهیه و توزیع از ناحیه دادگاه صادرکننده رأی با این‌که دو جرم جداگانه و مستقل است با اعمال مقررات تخفیف مجازات به اتهام تهیه و توزیع مشروبات داخلی دست‌ساز به تحمل نودویک روز حبس تعزیری و تحمل سی ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی (کمتر از پنج برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی) به صندوق دولت و به لحاظ تهیه و توزیع مشروبات الکلی خارجی به پرداخت مبلغ سه میلیون  و شش‌صد هزار ریال جزای نقدی معادل دو برابر ارزش تجاری مشروبات الکلی به صندوق دولت که مشروبات الکلی معدوم گردد که رأی غیابی مذکور تأیید شده است وارد نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع‌واحوال منعکسه در آن ازجمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره 9310/347-03/02/93 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

میراحمدی ـ کریمی‌یزدی