08 آبان 1398

هزینه‏ ی ثبت املاک مجهول المالک مشمول جریمه

هزینه‏ ی ثبت املاک مجهول المالک مشمول جریمه

هزینه‏ ی ثبت املاک مجهول المالك مشمول جریمه موضوع ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک از قرار هر ده هزار ریال پهای ملک پانصد و پنجاه و سه ریال است با این توضیح دویست و پنجاه ريال حق الثبت معمولی و شصت و دو و نیم ریال بابت جریمه‏ ی موضوع ماده 12 قانون ثبت و دویست ریال هزینه‏ ی مقدماتی معمولی و چهل ریال بابت جریمهی هزینه‏ ی مقدماتی موضوع تبصره الحاقی به بند الف قسمت اول آیین نامه ای راجع به هزینه‏ ی مقدماتی.