10 مهر 1398

ورود به عنف به باغ

ورود به عنف به باغ

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: باغ، مسکن و منزل به شمار نیامده و ورود به عنف به آن، مشمول ماده 694 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی‌شود.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1394/03/31    شماره رای نهایی: 9409970222200323

رای بدوی

شماره پرونده : 9309982883701121 شماره دادنامه : 9309972886201343  تاریخ : 1393/11/20

 

در خصوص اتهام آقای س.ن. فرزند ح. متولد 1323 اهل الف. ساکن الف. دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقای م. پ. 2-س. ن. ح. فرزند س. متولد 1364 اهل الف. ساکن الف. دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقای ب. ز. 3- م. پ. فرزند ع. متولد 1352 اهل ز. ساکن الف. دایر بر ورود به عنف به باغ موضوع شکایت خانم ع. ن. و ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقای س.ن. 4- ب. ز. فرزند الف. متولد 1361 اهل م. ساکن الف. دایر بر ورود به عنف به باغ موضوع شکایت خانم ع. ن. و ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقای س. ن. و شرکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی نسبت به آقای س.ن. (هر دو ح. ) حسب مفاد کیفرخواست صادره به شماره 3966 دادگاه از توجه به مجموع اوراق پرونده-بررسی شکایت شکات-تحقیقات انجام‌شده در دادسرا (شعبه هفتم دادیاری) بررسی مفاد صفحات 4-5-11-16-41-57-58-73 پرونده و سایر قرائن و امارات موجود در آن ،و نیز مواجهه حضوری آنان در جلسه رسیدگی در دادگاه ،ارتکاب بزه ایراد ضرب‌وجرح عمدی در مورد همه متهمین محرز است بنابراین به استناد مواد 448-449-593-709-714 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جهت ایراد صدمات بدنی به م. پ.، متهم ردیف اول را بابت سیاهی اطراف چشم‌چپ –تورم پلک فوقانی چشم چپ-خونریزی متوسط زیر ملتحمه چشم‌چپ –جراحت حارصه التیام یافته سمت چپ بینی-ابروی چپ-سمت چپ گردن به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامل انسان و شش‌دهم درصد دیه کامل انسان و شش دینار  پارگی عنبیه چشم‌چپ و تورم مرکز بینائی همان چشم به پرداخت چهار و نیم درصد دیه کامل انسان، بابت شکستگی استخوان بینی با جابجایی و بدون فساد التیام یافته و شکستگی استخوان کف کاسه چشم‌چپ (هاشمه) به پرداخت شش درصد دیه کامل انسان به‌عنوان ارش و نیز ده درصد دیه کامل انسان ،بابت کاهش دید در حد نه‌دهم به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامل انسان به‌عنوان ارش در حق مصدوم مذکور و نیز متهم ردیف دوم ( ن. ح. ) را بابت ایجاد جراحت حارصه خلف قفسه صدری راست-سمت راست پیشانی-آهیانه چپ به پرداخت دو و نیم درصد دیه کامل انسان، بابت کبودی در قفسه صدری راست به پرداخت یک و نیم دینار در حق آقای ب. ز. و نیز آقای م. پ. و ب. ز. را بابت کبودی اطراف چشم راست و چشم‌چپ- کبودی پل بینی-جراحت حارصه پل بینی و لب تحتانی به پرداخت نه دینار و دو درصد دیه کامل انسان در حق آقای س.ن. ح. و آقای ب. ز. را بابت کبودی خلف آرنج چپ به پرداخت یک ونیم دینار در حق  ن. ح. محکوم می‌نماید؛ همچنین متهمین ردیف سوم و چهارم ( م. پ. و ب. ز. هردو) را بابت موضوع اتهامی ورود به عنف با توجه به کیفیت ورود آنان به باغ که شاکی شرح داده است و بررسی اوضاع‌واحوال موجود و قرائن و امارات منعکس در پرونده ،(با این توضیح که  شاکی ن. ح. در آن (باغ) زندگی و کارگری می‌کرده است)، ضمن انطباق موضوع با ماده 694 از قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

 

رئیس شعبه 102 جزائی اسلامشهر – کریمی

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

اولاً در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ح. به وکالت از آقایان س.ن. و ن. هردو ح. نسبت به دادنامه شماره 9301343 مورخ 20/11/93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت دیه صادر گردیده است . نظر به اینکه عمده دفاع وکیل محترم تجدیدنظرخواهانها این است که اقدام موکلینش دفاع مشروع بوده است و این در حالی است که دفاع مشروع باید متناسب با اقدام باشد که در مانحن فیه چنین امری محقق نیست بنابراین مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و درمجموع ایراد و اعتراض مؤثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید .ثانیاً در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. به وکالت از آقایان م. پ. و ب. ز. در مورد محکومیت موکلینش در دادنامه فوق‌الذکر که به تحمل حبس به اتهام ورود به عنف محکوم شده‌اند نظر به اینکه حسب اظهارات آقای س.ن. در تاریخ 06/06/93 وقتی مشغول کار در زمین کشاورزی بوده دو نفر ناشناس  وارد باغ شده‌اند و با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده استنادی دادگاه محترم بدوی ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری را جرم دانسته است و استدلال دادگاه به اینکه آقای س.ن. ح. در آن باغ زندگی و کارگری می‌نموده است و براین اساس عمل متهمین را منطبق با ماده 694 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده دانسته تفسیر موسع از قانون است زیرا متهمین وارد قسمت مسکونی نشده اند بلکه وارد باغ که غیر از قسمت مسکونی است گردیده اند بنابراین دادگاه در این بخش تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و به استناد جزء 4  بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و مستند به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت آقایان پ.م.چ و ب. ز. از اتهام ورود به عنف صادر و اعلام میگردد . رأی صادره قطعی است.

 

شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

خلیل حیات مقدم – عبدالرضا مرادی