25 آبان 1398

وسیله در جرم نشر اکاذیب

وسیله در جرم نشر اکاذیب

در متن جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت، برخلاف جرم اظهار اکاذیب در صدر ماده به هیچ وسیله ای اشاره نشده و فقدان نص در خصوص وسیله از یک سو و تأکید مقنن به «یا با همان مقاصد» در صدر جزء دوم ماده از سوی دیگر، این زمینه را فراهم می کند که جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت را مقید به وسیله ندانیم و با این استدلال که اگر قانونگذار نظر به مقید بودن این جرم به وسایل مذکور در صدر ماده می داشت، همانند تأکید بر ضرورت همان عنصر معنوی که با جمله «یا با همان مقاصد» بیان داشته بر «یا با همان وسایل» نیز تصریح می کرد، جرم انتساب أعمال خلاف حقیقت را از نظر وسیله نیز با جرم اظهار اکاذیب متفاوت بدانیم. به نظر نگارنده، این دیدگاه هرچند از نظر استدلال منطوقی مردود نیست ولی تفسیر منطقی به ما حکم می کند که وسایل مذکور در صدر ماده را بر ذیل آن نیز تسری دهیم و به طور کلی جرم نشر اکاذیب را در تمام مصادیق مقید به وسیله تلقی نماییم و منظور از وسایل همان موارد مذکور در صدر ماده است.