13 اسفند 1398

وضعیت اسناد تنظیم شده متعاقب عقد صوری

وضعیت اسناد تنظیم شده متعاقب عقد صوری

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: در صورتی که قراردادی به‌صورت صوری تنظیم شود چون فاقد قصد انشاء است این قرارداد ارزش حقوقی نداشته و تمامی اسناد رسمی که بر اساس آن تنظیم گردیده باطل است.

 

مستندات         مواد 10 و 348 قانون مدنی

تاریخ رای نهایی: 1393/08/25    شماره رای نهایی: 9309970269400933

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ن.ق.ب با وکالت آقای م.ک.ح بهطرفیت آقایان وخانمها 1-س.گ. و… به خواسته اعلام بطلان مبایعه‌نامه عادی شماره 28 مورخ 10/12/80 و ابطال سندرسمی شماره 340602 پلاک ثبتی 22220/2 و دادخواست خانم س.گ. با وکالت آقای ح.ش. بهطرفیت آقای ن.ق.ب به خواسته خلع ید آقای ن.ق.ب. توضیح داده به‌موجب قرارداد عادی مورخ 9/9/80 پلاک ثبتی 22220/2 را از آقای ع.ب.ی خریداری نموده و بابت اخذ تسهیلات به مبلغ 000/000/50 ریال قرارداد صوری بین دارنده تسهیلات و خوانده ردیف دوم یعنی بین خانم س.گ. و ع.ب.ی جهت ارائه به بانک منعقد و در ظهر قرارداد مذکور به صوری بودن آن هم اشاره شده و پس از اخذ تسهیلات چهار فقره سفته هم به خوانده ردیف اول از بابت تضمین پرداخت اقساط داده و قرار شد پس از پرداخت اقساط سند رسمی بهنام وی تنظیم گردد ولی خوانده ردیف اول برخلاف توافق حاصله در راستای مبایعه‌نامه صوری و باطل اقدام به تنظیم سند رسمی بهنام خود نموده در حالیکه نامبرده مالکیتی در پلاک مورد دعوی ندارد خوانده ردیف اول هم با طرح دعوی خلع ید مدعی مالکیت پلاک مورد دعوی گردیده نظر به اینکه معامله انجام یافته بین آقای ن.ق.ب. و آقای ع.ب. صاحب ملک مقدم بر معامله ع.ب.ی با س.گ. می‌باشد و در قرارداد مربوط به آن‌ها هم قید شده مبایعه‌نامه آن‌ها فاقد اعتبار و صرفاً جهت ارائه به بانک می‌باشد و ظهر مبایعه‌نامه و متن یادشده هم به امضای خانم س.گ. رسیده از اینرو دادگاه دعوی اقامه شده از سوی آقای ن.ق.ب. را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 348 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان قرارداد عادی مورخ 10/12/80 و سند رسمی شماره 340602 صادر و خواندگان پرونده را به پرداخت خسارت دادرسی در حق خواهان ن.ق.ب. محکوم می‌نماید و در خصوص دعوی خانم س.گ. بنا به استدلال فوق‌الذکر ادعای وی غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره نسبت به خانم س.گ. حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به بقیه غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده وپس از ان ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران – بهلولی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.گ. با وکالت آقای ح.ش. بهطرفیت آقای ن.ق.ب نسبت به دادنامه شماره 379-18/4/93 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بطلان قرارداد عادی مورخ 10/12/80 و نیز سند رسمی آپارتمان قطعه اول تفکیکی به شماره 2220 فرعی از 2 اصلی مفروز مجزی شده از 17671 فرعی از اصلی مذکور بخش 12 تهران (بهنام تجدیدنظرخواه) بهانضمام خسارات دادرسی و همینطور صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک ثبتی مارالذکر می‌باشد لهذا با التفات به رسیدگیهای بهعمل آمده و مبانی استدلال دادگاه بدوی در مجموع ایراد و اشکال موجه و مستدلی که موجب نقض و بی‌اعتباری دادنامه مزبور گردد از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح و مدلل نگردیده زیرا به قرینه عبارت مندرج در ظهر مبایعه‌نامه 10/12/80 مبنی بر اینکه ((مبایعه‌نامه فوق از نظر خریدار و فروشنده فاقد اعتبار می‌باشد و فقط جهت ارائه به بانک می‌باشد)) مبایعه‌نامه یاد شده صوری و فاقد قصد انشاء می‌باشد در نتیجه قرارداد مزبور فاقد حیات حقوقی است و سند رسمی نیز که بر مبنای آن و بهنام تجدیدنظرخواه تنظیم گردیده صحیح نمی‌باشد بنابهمراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا اصدار یافته مواجه با اشکالی نیست این دادگاه مستنداٌ به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را در جهات مرقوم تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی – زجاجی