14 آبان 1398

وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

وضعیت قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین

کلمات کلیدی:   نسخ قانون

مرجع صدور:     شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392(مواد راجع به جایگزین حبس)، ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ شده است.

 

مستندات         ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین1374- ماده 68 قانون مجازات اسلامی 92

تاریخ رای نهایی: 1393/07/12    شماره رای نهایی: 9309970222300998

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای س.خ. فرزند س.م. ، 38 ساله ، شغل آزاد، متأهل، فاقد پیشینۀ کیفری دایر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به طفل صغیر ع.ت.پ. 12 ساله به علّت بی‌احتیاطی در رانندگی خودروی وانت تویوتا شمارۀ … با توجه به شکایت ولی قهری مصدوم آقای الف. ت.پ. فرزند ر. ، کیفرخواست دادسرای ری، گزارش مرجع انتظامی، نظریه افسر کارشناس تصادفات، گواهی‌های پزشکی قانونی مصدوم ، اقرار صریح متهم در دادگاه و سایر محتویات پرونده بزهکاری‌اش محرز و مسلم است لذا دادگاه متهم موصوف را از حیث جنبۀ خصوصی بزه مستنداً به مواد 448و450و452و454و462و488 بند ب و490و504و549و635و641و642و646و656و709و710 قانون مجازات اسلامی به پرداخت جمعاً دو درصد دیۀ کامل بابت خراشیدگی و سائیدگی حارصه در سمت چپ صورت و روی زانوی چپ و خلف آرنج چپ و یک سه‌هزارم دیۀ کامل بابت سائیدگی حارصه بند دوم انگشت دوم دست چپ و چهار درصد دیۀ کامل بابت شکستگی استخوان ترقوۀ چپ که التیام مطلوب دارد در حق مصدوم از نوع دیه انتخابی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع صدمات و از حیث جنبۀ عمومی جرم به استناد ماده 717 قانون تعزیرات با رعایت بند 1 مادّۀ3 اصلاحی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ نوربخش

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای س. ح.ب.د. فرزند س.م. که نام خانوادگی وی خ. اشتباهاً تایپ شده و ح. صحیح است از دادنامه شماره93099702517000155 مورخ22/4/93 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی شهرری که به‌موجب آن و به لحاظ بی‌احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری که منجر به‌تصادف و ایراد ضرب‌وجرح غیرعمدی نسبت به تجدیدنظرخوانده صغیر آقای ع.ت.پ. 12 ساله با ولایت قهری پدرش آقای الف. ت.پ. محکوم به پرداخت مقادیری بابت دیه در حق تجدیدنظرخوانده ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه گردیده و از جهت جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد النهایه چون ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ گردیده است لذا استناد به آن موجه نمی‌باشد و به استناد تبصره 4 ذیل ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن حذف ماده3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و اضافه نموده ماده68 و شق ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح به‌عمل‌آمده تأیید می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منصوری – جعفری شهنی