18 آبان 1398

وظیفه ثبت‌احوال در خصوص فرزندان اتباع خارجه

وظیفه ثبت‌احوال در خصوص فرزندان اتباع خارجه

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: ثبت‌احوال در خصوص فرزندان اتباع خارجه، موظف به صدور گواهی ولادت است و نه شناسنامه و اسناد سجلی.

 

مستندات         ماده 976 قانون مدنی و ماده 13 قانون ثبت‌احوال

تاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970221200877

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م.م با وکالت آقای ع.ص. بطرفیت اداره کل ثبت‌احوال (امور خارجه) بخواسته صدور شناسنامه و اسناد سجلی با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده است که در تاریخ 18/4/1369 در ایران متولدشده‌ام و پدر و مادرم از اتباع خارج بوده‌اند و گواهی نیز از اداره ثبت‌احوال مشهد اخذ کرده‌ام و تاکنون از کشور خارج نشده‌ام، درخواست محکومیت خوانده به صدور اسناد سجلی و شناسنامه را دارم. خوانده در دفاع اعلام کرده است که خواهان عدم خروج از کشور را دریافت کند و برای اخذ شناسنامه به محل تولد خود مراجعه کند. دادگاه با توجه به اینکه وفق مقررات ثبت‌احوال خوانده می‌تواند از طریق محاکم محل اقامت خود اقدام کند و با توجه به دعوی خواهان و اینکه دلیلی به عدم خروج خواهان از زمان تولد ارائه و اقامه نشده است. لذا به نظر دادگاه دعوی خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستندا به ماده 976 قانون مدنی و ماده 13 قانون ثبت‌احوال حکم به محکومیت خوانده به تنظیم اسناد سجلی و شناسنامه وفق مقرارت در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران – رحیمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره کل امور هویتی ایرانیان بطرفیت آقای م.م. با وکالت آقای ع.ص. نسبت به دادنامه شماره 334-23/4/93 شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران وارد است. به‌موجب دادنامه مذکور راجع به دعوی تجدیدنظرخوانده که در تاریخ 18/4/69 در ایران از پدر و مادری تبعه افغانستان متولدشده است. حکم به الزام به تنظیم سند سجلی و شناسنامه وفق مقررات صادرشده است. نظر به اینکه به‌موجب تبصره ماده 13 قانون ثبت‌احوال، در مورد فرزندان اتباع خارجه متولد در ایران تکلیفی غیر از صدور گواهی ولادت متوجه اداره ثبت‌احوال نمی‌گردد و صدور شناسنامه بنام تجدیدنظرخوانده منوط به درخواست تحصیل تابعیت ایشان و پذیرش وی به تابعیت ایران از جانب مراجع ذیصلاح می‌باشد، که به جهت عدم ابراز دلیلی بر طی تشریفات مذکور و تحصیل تابعیت ایران، دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تأیید را نداشته و دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مذکور، قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخوانده را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری – قیصری