قرارداد مشارکت

06 آذر 1398

وکیل اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی و تجدیدی

وکیل اشتباهات موثر در آگهی های نوبتی و تجدیدی

اشتباهات مؤثر در آگهی نوبتی که باید آگهی تجدید شود

1- اشتباه در اسم متقاضی ثبت.

2- اشتباه در نام خانوادگی متقاضی در مواردی که نام خانوادگي اساسا آگهی نشده و یا در آگهی‏های نوبتی تمام نام خانوادگی اشتباه شده باشد.

٣- اشتباه در محل وقوع ملک.

4- اشتباه در نوع ملک مثلاً به جای باغ، زمین آگهی شده و یا به جای خانه و دکان، فقط خانه آگهی شده باشد که در صورت اخیر آگهی ها نسبت به همان قسمت که آگهی نشده باید تجدید شود.

5- اشتباه در شماره‏ی اصلی ملک.

6- اشتباه نسبت به مقدار مورد تقاضا در صورتی که کمتر از میزان مورد تقاضا آگهی شده باشد که باید نسبت به آنچه کمتر آگهی شده آگهی منتشر شود.

7- اشتباه در شماره‏ی فرعی ملک در مواردی که اشتباه مزبور در اظهار نامه و آگهی نوبتی به عمل

آمده باشد.

8- اشتباه در مقسم و مدار ملک در موردی که مقسم بیشتر از آنچه تقاضاشده آگهی شده باشد مثلاً شخصی 3 ساعت از 124 ساعت قناتی را تقاضای ثبت نموده و آگهی اشتباها 3 ساعت از 224 ساعت منتشر شده است.

9- اشتباه در نشر آگهی به نام انتقال دهنده (متقاضی ثبت) در صورتی که پرونده حاکی از این باشد که ملک مورد تقاضا قبل از انتشار آگهی نوبتی منتقل به غير شده و می بایستی آگهی به نام خریدار منتشر شده باشد.

10- اشتباه در آگهی نوبتی در مواردی که ملک مفروزا تقاضا شده و آگهی مشاعا منتشر گردیده یا بالعکس.

11- سو اشتباه در عدم ذكر شماره پلاک در آگهی نوبتی اعم از این‏که پلاک اصلی باشد یا فرعی.

12- اشتباه در آگهی نوبتی که نوع ابنیه‏ی مفروزه‏ی مورد تقاضا در آگهی قید نشده باشد.

13- اشتباه در نام مزرعه یا قریه یا قنات مورد تقاضا.

14- اشتباه در مبدأ و مظهر قنات در موردی که قبلا نسبت به سهم دیگر مورد تقاضای اشخاص انتشار آگهی نوبتی بلامعارض خاتمه نیافته باشد و يا سهامی در دفتر املاک با قید مبدأ و مظهر ثبت نشده باشد.

اشتباهات غير مؤثر در آگهی‏ های نوبتی

1- اشتباه در شماره‏ی فرعی ملک که در اظهار نامه صحيحا قید ولی در آگهی اشتباه شده باشد.

2- هرگاه آگهی زائد بر مورد تقاضا منتشر شده باشد. مثلاً شخصی نسبت به 3 ساعت از 124 ساعت قناتی تقاضای ثبت کرده ولی در آگهی 4 ساعت از 124 ساعت قید شده باشد و یا کسی پنج سهم از ده سهم شش دانگ یک باب خانه را تقاضای ثبت نموده و شش سهم از ده سهم شش دانگ به نامش آگهی شده است.

3- هرگاه اطلاع نداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی ها بوده و مورد تقاضا به نام انتقال دهنده

آگهی شده باشد.

4- اشتباهات در مبدأ و مظهر قنات در صورتی که قبلا سهامی از همان قنات با قید مبدأ و مظهر صحيح آگهی و موعد قانونی اعتراض منقضی شده باشد و یا سهامی از قنات در دفتر املاک با قید مبدأ و مظهر صحيح به ثبت رسیده باشد.

اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی

1- اشتباه در شماره‏ی پلاک اعم از اصلی یا فرعی.

2- اشتباه در نام متقاضی ثبت.

٣- اشتباه در تاریخ روز تحدید حدود، مثلاً تاریخ تحدید حدود در آگهی 5/10/33 تعيين شده ولی صورتمجلس در تاریخ 7/10/33 تنظیم شده باشد یا بالعکس.

4- عدم ذكر نام متقاضی ثبت در آگهی تجدیدی.

5- عدم ذكر نام خانوادگی متقاضی ثبت در آگهی تحدیدی.

6- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذكر محل وقوع ملک در آگهی تحدیدی.

7- عدم ذكر نوع ملک مورد تقاضا در آگهی تحدیدی.

8- در صورتی که با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدیدی اشتباها آگهی تحدیدی به نام فروشنده منتشر شده است

9- عدم مراعات ماده‏ی 17 آیین نامه‏ی قانون ثبت که باید فاصله‏ی انتشار آگهی و روز تحديد حدود کمتر از بیست روز و زیادتر از شصت روز نباشد.

10- عدم نشر آگهی الصاقی.

11- عدم رعایت ماده‏ی 14 قانون ثبت که قبل از انتشار آگهی تحدید عمومی برای ملکی آگهی تحديد اختصاصی منتشر شده باشد.

اشتباهات غير مؤثر در آگهی تحدیدی

١- اشتباه در عدم ذكر نام تمام متقاضیان ثبت یا عدم ذكر نام یا نام خانوادگی چند نفر از آن‏ها مثلاً ملکی را 3 نفر تقاضای ثبت نموده و باید آگهی تحدیدی به نام هر سه نفر منتشر شده باشد اشتباها نام دو نفر از آن‏ها قید نشده و فقط به نام یک نفر منتشر شده باشد و یا سه نفر ملکی را تقاضای ثبت کرده و در آگهی تحدیدی نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی و نسبت به دو نفر دیگر در اسم یا نام خانوادگی آن‏ها اشتباهی شده است.

2- اشتباه در مقدار مورد تقاضا مثلاً شخصی چهاردانگ از ششدانگ ملکی را تقاضای ثبت نموده و در آگهی تجدیدی دو دانگ به نامش قید شده باشد یا بالعکس.

٣- اشتباه در نشر آگهی به نام فروشنده در صورتی که اطلاع نداره از وقوع معامله بعد از انتشار آگهی تحدیدی باشد.

چهارم

در مورد اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی صرفا به علت عدم توجه و عدم دقت نویسندهی سند مالکیت و یا دفتر املاک رخ داده و یا ثبت دفتر املاک مخالف یا مغایر سند رسمی یا حکم نهایی دادگاه باشد، هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد. (بند 3 ماده‏ی 25 قانون ثبت) رأی هیأت نظارت در این مورد طبق تبصره‏ی 4 ماده‏ی 25 قانون ثبت قطعی است.

پنجم

اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده و در موقع ثبت ملک در دفتر مورد توجه واقع نشده و بعد از ثبت ملک اداره ثبت متوجه شود در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و سلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق کسی خلل ترساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی که اصلاح مزبور خللی به حق کسی برساند به شخص ذینفع اخطار می‏کند که می تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. (پسند 4 ماده‏ی 25 قانون ثبت) و رأی هیأت نظارت در این مورد قطعی است. (تبصره‏ی 4 ماده‏ی 25 قانون ثبت).

باید دانست که هیأت نظارت با استفاده از اختیاراتی که ماده‏ی 2 لايحهی قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض به او داده است، در جلسه مورخه 6/11/1333 به رؤساء ثبتی که و اجازه‏ی امضاء اسناد مالکیت و دفاتر را دارند، اجازه داده است که اشتباهات قلمی زیر را در دفتر املاک و سند مالکیت به شرحی که مقرر داشته است اصلاح نمایند:

اشتباه قلمی در املاک ثبت شده

1- هر گاه شماره و یا شهرت و یا نوع ملک و یا محل وقوع آن و همچنین نام و نام خانوادگی مالک در اظهار نامه و آگهی‏های نوبتی صحيحا قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا سند مالكيت در یکی از موارد مذکوره اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه مراتب در ستون ملاحظات ثبت و در سند مالکیت توضیح داده شود.

2- هرگاه نام پدر مالک یا شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهار نامه صحیح قید ولی در موقع ثبت ملک در دفتر املاک یا در سند مالکیت اشتباهی شده باشد پس از رسیدگی و تطبیق شناسنامه‏ی متقاضی با اظهار نامه و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طريق فوق اقدام شود.

3- هرگاه نام با نام خانوادگی یا شماره شناسنامه ي مالك در اظهار نامه و آگهی یا یکی از آن‏ها اشتباه شده و با همان اشتباه ملک به ثبت رسیده باشد. پس از احراز انطباق شناسنامهی متقاضی به وسیله‏ی تحقیق از اداره‏ی آمار و تصرفات مالکانه و بلامعارض او و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه نیز به ترتیب فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.

4- هرگاه نام پدر متقاضی با شماره شناسنامه یا محل صدور آن در اظهارنامه اشتباها قید و با همان اشتباه ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت صادر شده باشد، پس از احراز وقوع اشتباه و انطباق شناسنامه‏ی متقاضی به وسیله‏ی تحقیق از اداره‏ی آمار و نبودن اختلافی در سایر مشخصات شناسنامه در رفع اشتباه به طریق فوق اقدام شود.

5- در مواردی که ثبت ملک در دفتر املاک به استناد سند انتقال رسمی بوده و در یکی از مشخصات شناسنامه‏ی انتقال گیرنده موقع تنظیم سند انتقال اشتباهی رخ داده باشد و با همان اشتباه ملک به نام خریدار به ثبت رسیده و سند مالكيت صادر شده باشد باید در صورت امکان بدو در اصلاح سند رسمی وسیله‏ی دفتر خانه‏ی مربوطه طبق مقررات اقدام و سپس مراتب در ملاحظات ثبت ملک و سند مالكيت قید شود و در صورت عدم امکان با تحقیق از اداره‏ی آمار و احراز اشتباه به شرح فوق در رفع اشتباه اقدام گردد.

6- هرگاه سهم مالک اشتباها زائد بر میزانی که تقاضا و آگهی شده یا مورد انتقال واقع گردیده ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده باشد و مالک در اداره حاضر و کتبا این موضوع را گواهی و سند مالکیت را برای اصلاح تسلیم نماید. با قید توضیح لازم در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام شود.

7- هرگاه در تعیین شماره‏ی ملک یکی از مجاورین در صورتمجلس تحدیدی ثبت ملک یا یکی از آن‏ها اشتباه شده باشد با معاینهی محل و تطبیق با پروندهی مجاور و احراز وقوع اشتباه و نبودن اختلاف و معارض به طوری که اقدام به رفع اشتباه باعث تضييع حق احدی نشود. در رفع اشتباه با قید شماره‏ی صحیح ملک مجاور در ملاحظات ثبت ملک و سند مالکیت اقدام شود. .

8- هرگاه در ثبت ملک و سند مالکیت به واسطه‏ی اشتباه دفترخانه در تنظیم خلاصه‏ی معامله برخلاف مدلول سند انتقال اشتباهی روی داده باشد پس از احراز اشتباه و اعلام کتبی دفترخانه‏ی مربوط به صحت آن با توضیح لازم در ستون ملاحظات ثبت با سند مالکیت در رفع اشتباه اقدام گردد.

9- هرگاه معامله، شرطی یا رهنی یا اجاره و امثال آن بوده ولی در موقع ثبت اشتباه به عنوان معامله‏ی قطعی ثبت دفتر املاک شده باشد پس از احراز وقوع اشتباه و تحقیق از دفتر خانه‏ی مربوطه در صورتی که سند مالكيت به متعامل تسلیم نشده یا متعامل حاضر به تسلیم سند مالکیت اشتباه شده باشد مراتب را در ستون ملاحظات ثبت ملک یا سند مالكيت توضیح داده و رفع اشتباه شود.