وکیل برای اتهام لواط در غرب تهران | شهرک غرب | جنت آباد | پونک | اشرفی اصفهانی | دهکده المپیک

بهترین وكیل قتل در شهرک غرب

● لزوم صدور کیفرخواست برای جرایم مرتبط با حد زنا و لواط

کلمات کلیدی:تعدد جرم، دادگاه کیفری استان، زنا، للزوم صدور کیفرخواست، لواط جرایم مرتبط با زنا و لواط، کیفرخواستکیفرخواست، دادگاه کیفری استان، تعدد جرم، زنا، لواط جرایم مرتبط با زنا و لواط، للزوم صدور کیفرخواست
چکیده:برخلاف جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مرتبط با آن‌ها باید پیش از طرح در دادگاه کیفری استان، در دادسرا مطرح و پس از صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست، مورد رسیدگی قرار گیرند.
مستنداتتبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 1378
تاریخ رای نهایی: 1391/10/09شماره رای نهایی: 9109970908400860

خلاصه جریان پرونده

در مورخه 11/5/91 خانم ن.الف. فرزند ی. طی شکوائیه‌ای به عنوان ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب  اعلام کرده است که در مورخه 11/5/91 حدود ساعت 9 صبح که جهت رفتن به محل کار خارج شدم و کنار جاده  ایستاده بودم که یک دفعه خودروی پیکان سفید رنگی کنارم ترمز کرد که سه نفر سرنشین داشت و سوار شدم و به طرف شهر  حرکت کردیم. فردی که در صندلی عقب در کنار من نشسته بود سر دوراهی چاقویی را که در دست داشت زیر گلویم گذاشت و تهدید کرد. دچار ترس و وحشت شدم و مرا به طرف بیابان بردند و پس از ضرب و شتم شدید و تهدیدات زیاد به من به زور تجاوز ناموسی نمودند و گوشی موبایلم را هم گرفتند و سپس داخل جنگل‌ها مرا رها کردند. مشخصات آن‌ها را نمی‌دانم ولی اگر چهره آن‌ها را ببینم می‌شناسم. شکوائیه مذکور به وسیله معاون دادستان عمومی و انقلاب  به آگاهی مرکز استان ارجاع شده است. شاکیه در آگاهی شکایت خود را مطرح و مطالب قبلی را مورد تأیید قرارداده و در تاریخ 14/5/91 آلبوم عکس مجرمین را در اختیار وی قرارداده‌اند و با رؤیت یکی از آنان به نام ه.د. فرزند و. که به اتهام سرقت موتورسیکلت در سال 88 نیز دستگیر شده بود به او مظنون و اظهار نموده که همین شخص راننده پیکان بود. شاکیه به مرکز پزشکی قانونی معرفی و گواهی مذکور حاکیست که وی از ناحیه کمر و گردن اظهار تألم می‌نماید ولیکن در حال حاضر آثاری از ضرب و جرح مشاهده نمی‌شود. همچنین گواهی پزشکی دیگری که در پرونده ضمیمه است حاکیست پرده بکارت از نوع حلقوی و دارای پارگی و سائیدگی قدیمی در ساعت 3 و 9 می‌باشد که به دنبال فشار یا دخول جسم سخت ماننده آلت تناسلی در حالت نعوظ بیش از سه هفته قبل حادث گردیده است. در معاینه از ناحیه دبر کبودی خراشیدگی و پارگی و … مشهود نبوده لازم به ذکر است در موارد تماس سطحی (تفخیذ) یا همچنین رضایت مفعول و یا استفاده از مواد لغزاننده تماس جنسی می‌تواند بدون آثار باشد. … پرونده به آگاهی تحویل شده در آگاهی از م.ش. و ه.د. مجدداً تحقیق به عمل آمده آنان ضمن تشریح جریان ربودن شاکیه و تجاوز به وی و گرفتن گوشی وی در داخل ماشین، صراحتاً اقرار و اعتراف نموده‌اند. در آگاهی بار دیگر از ه.د. فرزند و. بازجویی شده اظهارات قبلی خود را تکرار و به دخول به شاکیه اقرار نموده است. پرونده با گزارش به دادسرا ارسال گردیده و دو قبضه کارد مکشوفه از متهمین را نیز ضمیمه و ارسال نموده‌اند. پرونده به وسیله معاون دادستان عمومی و انقلاب  به دادگاه کیفری استان   ارسال گردیده در مورخه 16/5/91 جلسه دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور شاکیه، م.ش. و ه.د. تشکیل و شاکیه شکایت خود را مطرح و اضافه نموده که از هر سه نفر متهم به اتهام آدم‌ربایی و تجاوز به عنف و تهدید با چاقو و سرقت گوشی موبایل شکایت دارم. … سپس قرار بازداشت موقت وی صادر گردیده مأمورین آگاهی در مورخه 17/5/91 از اتومبیل پیکان سفید رنگ شماره انتظامی … متعلق به ه.د. که با آن شاکیه را ربوده‌اند بازدید و معاینه به عمل آورده است. از طرفین دعوت شده تا درجلسه 1/6/91 دادگاه حاضر شوند لذا جلسه رسیدگی در وقت مقرر در تاریخ 1/6/91 در شعبه اول دادگاه کیفری استان و با حضور شاکی و متهمین همراه با وکیل خود و نماینده دادستان مرکز استان تشکیل گردیده است. شاکی به شرح شکایت خود پرداخته و اضافه نموده اول ه.د. به وی تجاوز کرده بعد م.ش. و بعد ح.الف. و هر کدام  تجاوز کرده‌اند … چاقو در دست دو نفر جلویی بود. گوشی را م.ش. از من گرفت. م.ش. در جلسه دادگاه موضوع را از بیخ و بن انکار نموده ولی به سوار کردن او به ماشین اقرار کرده و گفته حرف‌های قبلی را قبول ندارم، اعترافات قبلی را قبول ندارم. از ه.د. دارای سابقه محکومیت کیفری در دادگاه مذکور سوال شده گفته اتهام را قبول ندارم ولی اقرار به سوار کردن شاکیه به ماشین خود کرده و گفته م.ش. خواست گوشی او را بدزدد و خانم داد و فریاد کرد و پیاده شد. سپس دادگاه از ح.الف. تحقیق نموده و گفته قبول ندارم ولی وی اقرار به سوار شدن شاکیه در ماشین آن‌ها کرده و اظهار نموده گوشی را ش.م. از کیف او بیرون کشید، دختر فهمید جیغ زد و گفت شما دزد هستید و گفته تحت شکنجه بودم اقرار کردم. از م.ش. سوال شده چرا گوشی را که ارزان هم هست و وضع مالی خودتان هم که گفتید خوب است چرا برداشتید و او جواباً گفته وسوسه شدم و گفته مرا طمع برد که می‌برم می‌فروشم. بله درست است برداشتم که ندهم در آخرین دفاع م.ش. گفته من فقط اتهام سرقت گوشی را قبول دارم. ه.د. در آخرین دفاع خود اظهار داشته من فقط رانندگی بدون گواهینامه را قبول دارم بقیه را قبول ندارم. ح.الف. در آخرین دفاع موضوع را انکار نموده و گفته قبول ندارم سپس دادگاه وارد شور شده و به اتفاق آراء حسب دادنامه شماره 14000055ـ04/06/91 آقایان ه.د. و م.ش. و ح.الف. را از جهت تجاوز به عنف به شاکیه به اعدام از طریق به دار آویختن و از جهت مشارکت آنان در آدم‌ربایی هر یک را به تحمل پانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و بابت بزه تهدید با چاقو ح.الف. و م.ش. را هر کدام به تحمل یک سال حبس، 70 ضربه شلاق و بابت بزه سرقت گوشی موبایل آنان را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و بیست ضربه شلاق محکوم نموده است. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظر بوده آقای ف.ر. به وکالت از طرف م.ش.، ه.د. و الف.ن. به وکالت از طرف ح.الف. به رأی صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع می‌گردد.

رای دیوان

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1ـ آقای ف.ر. به وکالت از طرف ه.د. و م.ش. 2ـ الف.ن. به وکالت از طرف ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 14000055 ـ 4/6/91 صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان  با توجه به محتویات پرونده و کیفیات منعکسه نظر به اینکه وکلای مذکور در مورد محکومیت موکلین خود که به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام از طریق دار آویختگی محکومیت یافته‌اند، ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که مالاً این قسمت از دادنامه صادره را مخدوش و موجب نقض آن گردد به عمل نیاورده‌اند و اثبات بزهکاری آنان در دادگاه از طریق حصول علم قضات و با ذکر طرق متعارف آن در دادنامه صادره می‌باشد و شرایط و ارکان زنای به عنف و اکراه با توجه به اعمال مجرمانه آنان به نحوی که عنوان شده و در پرونده منعکس است محقق گردیده و اعتراضات وکلای آنان نیز مؤثر در مقام نمی‌باشد و از جهت رعایت قواعد و اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکال و خدشه‌ای مشهود نیست بناءً علی‌هذا با رد اعتراضات وکلای مزبور این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و ابرام می‌گردد. ثانیاً: در مورد اعتراض وکلای فوق الذکر به قسمت دیگر دادنامه نظر به اینکه حسب تبصره 3 اصلاحی ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، پرونده‌هایی که موضوع آن‌ها جرائم مشمول حد زنا و لواط می‌باشد مستقیماً در محاکم کیفری استان باید رسیدگی شود ولی سایر جرایم ابتدا باید در دادسرا مطرح و پرونده با صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست به دادگاه ارسال گردد که در مانحن‌فیه جرائم انتسابی آدم‌ربایی و تهدید با چاقو و سرقت موبایل نیز که باید در دادسرا ابتدائاً رسیدگی و تعیین تکلیف گردد، مستقیماً با جرم تجاوز به عنف یک‌جا به دادگاه کیفری استان ارسال شده و دادگاه مزبور نیز بدون کیفرخواست حق ورود به رسیدگی به آن‌ها و صدور حکم را نداشته، علی‌هذا قسمت‌های دیگر دادنامه صادره با پذیرش اعتراض وکلای مربوطه نقض و مستنداً به بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه صادر کننده دادنامه اعاده می‌شود تا وفق مقررات قانونی آن را به دادسرا جهت سیر مراحل و انجام اقدامات قانونی ارسال نمایند.