دکتر مجتبی محمدی وکیل در شهرک غرب

17 اسفند 1398

وکیل برای اسناد امانت گذاری شده ثبتی

وکیل برای اسناد امانت گذاری شده ثبتی

در امانت گذاردن اسناد

امانت گذاردن اسناد

قانون ثبت اسناد و املاک در فصل سوم از باب سوم از ماده‏ ی 75 تا ماده‏ ی 80 مقررات مربوط به . امانت گذاردن اسناد را در اداره‏ی ثبت بیان نموده و وظایف مسؤولین دفاتر و امانت گذاران را تشریح کرده است. به موجب مواد یاد شده، یکی از وظایف مسؤولین دفاتر در اداره‏ی ثبت اسناد و املاک پذیرفتن اسنادی است که در اداره‏ی ثبت امانت گذارده می‏شود. در حقیقت برای اداره‏ی ثبت اسناد و املاک علاوه بر وظایفی که در خصوص ثبت اسناد و املاک مقرر است وظیفه‏ی دیگری وجود دارد که عبارت است از قبول امانت اسناد و رد آن به امانت گذار یا کسی که او تعیین نموده است در هنگام استرداد.

بنابراین در این فصل از دو مطلب سخن خواهیم گفت: یکی مقررات امانت گذاردن اسناد و دیگری ترتیب پس گرفتن آن‏ها.

مقررات امانت گذاردن اسناد

طبق ترتیباتی که در مواد 75 و 79 و 77 و 78 قانون ثبت ذکر شده است، هر کس بخواهد سندی را در اداره‏ی ثبت امانت بگذارد باید آن را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصأ روی پاکت تاريخ تسليم امانت را با تمام حروف در حضور مسؤول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ امانت گذاردن آن را روی لفافه یا پاکسته نوشته امضاء یا مهر کنند و به مسؤول دفتر تحویل نماید. مسؤول دفتر پس از گواهی تاريخ تسلیم سند، آن را با مهر اداره‏ی ثبت مهر و ثبت دفتر مخصوص می‏نماید و رسیدی مشتمل بر شماره‏ی ثبت و مشخصات پاکت یا لفافه‏ی امانت، به امانت گذار می دهد. در دفتر سپرده ها باید کلیه‏ی مشخصات و مميزات پاکت یا القافهی امانتی در ستون مخصوص قید گردد و به امضاء مأمور و امانت گذار و شهود برسد. همچنین نام امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود باید در دفتر نوشته شود.

کسی که سند خود را امانت می گذارد می تواند پیش از آنکه آن را در پاکت و یا لفافه‏ی دیگری بگذارد و مهر کند تقاضای رونوشت یا فتوکپی آن را بنماید. در این صورت مسؤول دفتر رونوشت یا فتوکپی مصدق آن را به متقاضی خواهد داد و باید روی آن قید نماید که رونوشت يا فتوکپی برابر اصلی است که در اداره‏ی ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده است و به هیچوجه رسمیت ندارد مگر این‏که آن سند قبلا مطابق قانون ثبت شده باشد و در آن صورت رونوشت آن برابر مقررات داده خواهد شد.

ترتیب استرداد استاد امانت گذاشته شده

برابر مقررات مذکور در دو ماده‏ ی 79 و 80 قانون ثبت استرداد سند باید با حضور دو نفر گواه به عمل آید و شخصی که سند را پس می‏گیرد باید با حضور آن دو گواه در مقابل ثبت امانت در ستون ملاحظات دفتر، رسید بدهد و تاریخ پس گرفتن سند باید با تمام حروف در زیر رسید نوشته شود و نیز نام مسؤول دفتر و مبلغ حق الحفاظه ای که اخذ می‏شود باید درج گردد.

منبع: حقوق ثبت اسناد و املاک اثر غلامرضا شهری