بهترین وكیل شهرک غرب

19 اسفند 1398

وکیل برای انجام مراحل ثبتی

وکیل برای انجام مراحل ثبتی

تعریف پلاک ثبتی

پلاک عبارت از قطعه فلزی است به شکل مستطیل که شماره ملک با ذكر ناحیه‏ی مربوطه در آن حک شده و به در ملک نصب می‏شود. سابقه برای قری و مزارع پلاک سنگی بکار می رفته و در مرکز قریه نصب می کردند ولی چون این امر مخارج زیادی داشت به پلاک فلزی تبدیل شد.

تحقيق از مطلعين

طبق مواد 6 و 7 آيين نامه قانون ثبت، مامور ثبت قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی باید به وسایل مقتضی از اهل محل و مطلعین تحقیق و اسامی مالک یا مالكين هر ملک را مشخص و با مشخصات ملک در دفتر توزيع اظهارنامه درج نماید و در مورد املاک مزروعی خرده مالک باید به وسیله جار و غیره مالكين را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی که حدود طبیعی از قبیل نهر و جاده و تپه و کوه داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالک و ملک را در کتابچه با صورتمجلس نوشته به امضاء کدخدا و ریش سفیدان برساند و سپس در دفتر توزیع اظهار نامه ها وارد نماید و مراقبت کند که مندرجات دفتر و اظهارنامه و صورتمجلس کاملا مطابقت داشته باشد.

توزيع اظهارنامه

اظهارنامه ثبتی فرم مخصوصی است که از طرف اداره ثبت به کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده یا قائم مقام او داده می‏شود تا با تکمیل و اعادهی آن درخواست ثبت نماید. قانون 1310 و آیین نامه‏ی آن در اجراء ثبت عمومی اداره ثبت را مکلف کرده است که به در منازل و املاک مراجعه و اظهار نامه به مالک یا قائم مقام یا نماینده‏ی او تسلیم نماید و حتی در مورد قرى و قصبات مأمور توزیع اظهار نامه را مأمور تنظیم اظهار نامه هم نموده است.

برابر مواد 1 و 7 آیین نامه در شهرها مأمور ثبت به در منازل و یا دکاکین می رود و پس از تحقیق از مطلعین و شناسایی مالک و پلاک کوبی ملک، شماره و مشخصات و نوع ملک و معروفیت آن و نام مالک را در دفتر توزیع اظهارنامه می نویسد و در روی اظهار نامه نیز شماره‏ی ملک و مشخصات آن را نوشته و امضاء نموده به مالک یا مستأجر یا نماینده مالک تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید اخذ می‏نماید و در روستاها نیز مانند املاک شهری عمل و صورت مجلس تنظیم و اظهار نامه را به کدخدایا . مالک یا مستأجر یا نماینده او تسلیم و رسید دریافت می‏کند و طبق ماده 49 آیین نامه مذکور در قری و قصبات نماینده توزیع اظهار نامه به امر مدیر ثبت (رئیس ثبت) مأمور تنظیم اظهار نامه ها خواهد بود تا در همان محل اظهار نامه را تنظیم و تکمیل و اخذ نماید و به این ترتیب بی سوادی و بی اطلاعی اغلب روستا بیان موجب عدم تنظیم اظهارنامه یا غلط تنظیم شدن آن نخواهد بود و در اعاده اظهار نامه و انجام عملیات ثبتی تسریع به عمل خواهد آمد.

نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

یکی دیگر از وظایف اداره ثبت محل نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11 قانون ثبت است. برابر ماده 11 قانون ثبت اداره ثبت مکلف است تا (90) نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور در ماده 10(آگهی مقدماتی) آگهی دیگری (که اصطلاحا آگهی نوبتی نامیده می‏شود) در مورد املاک واقع در بخش مندرج در آگهی مقدماتی منتشر نماید این آگهی با توجه به ماده 4 قانون مربوط به اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1337/12/3 فقط در دو نوبت به فاصله سی روز منتشر می‏شود و طبق مواد 52 و 55 آیین نامه قانون ثبت هر دو نوبت آن در یکی از روزنامه‏های حوزه اداره ثبت مربوط یا در یکی از جراید نزدیکترین حوزه به آن و یا در یکی از جراید مركز (تهران) که برای انتشار آگهی‏های آن حوزه معین شده است درج می گردد و فقط نوبت اول آن علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار مذکور باید در روزنامه رسمی هم چاپ شود.

در این مورد ماده 53 آیین نامه می‏گوید: «و آگهی‏های مربوط به هر بخش باید در روزنامه‏ی معینی منتشر شود که در آخر هر سال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعيين شده و به اطلاع عموم خواهد رسید».

در آگهی نوبتی مربوط به هر بخش املاک واقع در آن بخش به ترتیب شماره و با ذکر مشخصات و نوع آن‏ها و نام کسانی که با تسليم اظهار نامه تقاضای ثبت آن‏ها را نموده اند درج می‏شود و املاکی که اظهار نامه آن‏ها اعاده نشده و درخواست ثبت آن‏ها به عمل نیامده است به عنوان مجهول المالکی اعلام می گردد.

حقوق ارتفاقی

طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقوق ارتفاقی در آگهی‏های توپتی ذکر می‏شود ولی باید در زیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعيين حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد. همچنین طبق ماده 86 آیین نامه حدود در صورت مجلس منظور خواهد شد. همچنین طبق ماده 86 آیین نامه قانون ثبت در آگهی نوبتی باید تصریح شود که اشخاصی که نسبت به درخواست ثبت نامبردگان در آگهی اعتراض دارند باید ظرف بود روز از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی دادخواست اعتراض خود را مستقیما به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که آگهی منتشر می‏کند. تقدیم نمایند، تاریخ انتشار آگهی هم باید در زیر آگهی قید شود و ادارات ثبت باید مراقبت نمایند که آن تاریخ با تاریخ انتشار روزنامه مطابق باشد..

آگهی نوبتی مهمترین آگهی‏های ثبتی است و نوبت اول آن آثار حقوقی پراهمیتی دارد که بعد درباره آن‏ها سخن خواهیم گفت. به همین جهت مقرر شده است که نوبت اول آگهی نوبتي علاوه بر روزنامه‏ی کثیرالانتشار در روزنامه رسمی هم منتشر شود (نوبت دوم چون عنوان ياد آوری دارد نیازی به درج در روزنامه رسمی نداشته است) اهمیت آگهی مذکور به حدی است که ماده 57 آیین نامه‏ی قانون ثبت رئیس اداره ثبت و مدیر روزنامه‏ی رسمی را مسؤول صحت تنظیم و چاپ آن دانسته است. همچنین تأثیر آن در حقوق اشخاص باعث شده است که در ماده 11 قانون ثبت تنها به انتشار آن در جراید و روزنامدی . رسمی اکتفا نشود و برای اطمینان از اطلاع مردم، مقررات دیگری هم در نظر گرفته شود. برابر ماده‏ی مذکور آگهی ماده 11 علاوه بر انتشار در روزنامه باید در محل الصاق شود تا در معرض دید اهالی قرار گیرد و این امر در شهرها باید به گواهی پاسبان محل و در بخشهایی که شهربانی ندارد و ژاندارمری دارد به گواهی ژاندارمری برند و در روستاهایی که پاسگاه ژاندار مری نباشد باید به گواهی کدخدای محل برسد و مقامات مذکور مکلف شده اند که در این مورد به مامورین ثبت مساعدت نمایند و گواهی لازم را به آنان بدهند.