14 آبان 1398

وکیل خانواده در جنت آباد تهران

وکیل خانواده در جنت آباد تهران

وکیل خانواده در تهران

حقوق خانواده موضوع مواد ۱۰۳4 به بعد قانون مدنی و قوانین مختلف در درجه نخست مدیون فقه اسلام است. بنابراین، محقق علم حقوق خانواده باید بتواند از منابع فقهی استفاده کند و از آنجا که قریب به اتفاق کتب فقهی و منابع آن به زبان عربی است، بدیهی است بدون دانستن ادبیات عرب، محقق نمی تواند از آن کتب و منابع استفاده قابل توجهی ببرد.

قانون مدنی از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است. این نظرات معمولا در کتاب هایی نظير شرايع محقق حلی، قواعد علامه . حلی، لمعه و شرح آن از شهیدین، کتاب نکاح و رساله های مصاهره و رضاع شیخ انصاری یافت می شوند. البته، قسمتهایی از حقوق خانواده ما نیز از حقوق کشورهای اروپایی مثل سوییس و فرانسه اقتباس شده که یا اساسا با فقه اسلام مغایرتی نداشته یا با انجام تغییراتی بر آن منطبق گردیده اند.

وکیل خانواده در غرب تهران

وکیل خانواده در غرب تهران: خانواده به عنوان هسته مرکزی زندگی اجتماعی، نخستین نهادی است که انسان را از دایره خود و خواسته های شخصی خود خارج ساخته و او را به اندیشه دیگر دوستی و منافع جمعی وامی دارد. برخی نظامهای مدعی سعادت بشر فكر جمعی را به خصوص در شکل ایده آل آن فقط در قالب دولت قابل تحقق می دانند و معتقدند اندیشۂ منافع جمعی در سطح خانواده، انسان را از تفکر جمعی در سطح دولت باز می دارد، ولی این نظر جای تأمل بسیار دارد؛ زیرا سنگ بنای اندیشه به منافع جمع، مدیون خانواده است. خانواده اولین تشکل اجتماعی است که بدون توجه به منافع مشترک تداوم نمی یابد. به علاوه، هیچ امری نمی تواند جایگزین روابط مشروع در چارچوب خانواده باشد؛ زیرا کسانی که با وجود نیاز جنسی مبادرت به ازدواج نمی کنند، ممکن است به انحرافاتی نظیر خودارضایی دچار شوند که نهایتا انسان را در دایره لذایذ فردی محدود نگه می دارد.

خانواده از نظر فرهنگی کانون انتقال آداب و رسومی است که در یک فرهنگ وجود دارد. خانواده، مأمن مطمئنی برای انتقال این آداب و رسوم به عنوان نمود بارز فرهنگ ملی می باشد. لذا بقای فرهنگ ملی در پرتو خانواده تضمین بیشتری برای ادامه حیات دارد. خانواده کانون شکل گیری شخصیت کودکانی است که فردای یک مملکت را به تصویر می کشند. خانواده از نظر اقتصادی نیز اهمیت فراوان دارد. کسی که تشکیل خانواده داده است، بیشتر تلاش می کند. از وقت، نیرو و امکانات خود بهتر بهره می گیرد و برای تأمین معاش و آسایش افراد خانواده خود جدیت بیشتری به کار می بندد و البته کار بیشتر و تلاش مضاعف در اقتصاد یک ملت تأثیر به سزایی دارد. فرهنگ دینی برگرفته از سنت نبوی ما نیز کار برای خانواده را در ردیف مجاهدت در راه خدا قلمداد نموده است وکیل خانواده در غرب تهران. خانواده، از نظر روانی تأثیر به سزایی در روحیات و خلقیات فرد گذاشته، انسان را به کمال معنوی و روحانی نزدیک می سازد. تشکیل خانواده به شخص معيل امنیت روانی خاصی اعطا می نماید و او را از سردرگمی ها و مأیوس شدن ها و به آخر خط رسیدن ها باز می دارد. از این رو، آمار خودکشی در بین متأهلین، کمتر از افراد مجرد است. به خصوص، در جامعه ما که با فرهنگ مذهبی آمیختگی خاصی دارد، ازدواج برای فرد امکان بهره وری از لذایذ مشروع را نیز فراهم می کند و با اطفای غریزه شهوت . به طور مشروع (که حتی گفته شده ثواب هم دارد)، خود را گرفتار عذاب وجدان و ندامت و رنج حاصل از گناه نمی سازد وکیل خانواده در غرب تهران.

وکیل خانواده در شهرک غرب

وکیل خانواده در شهرک غرب: شرع انور اسلام برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی قایل شده است و آیات و روایات بسیاری در فضیلت نکاح وارد شده است و عزب (مجرد) بودن به کرات تقبیح گردیده است و تصریح شده به اینکه محبوب تر از ازدواج بنیانی در اسلام بنانشده است. خداوند تأمین روزی فرد متأهل و عیال و فرزندان او را تضمین و کسی را که در این تأمین الهی تردید داشته باشد، دارای سوء ظن به خدا معرفی نموده و ازدواج را . وسیله ای برای توسعه رزق و روزی قلمداد کرده است. طاعات و عبادات شخص متأهل دارای ثواب بیشتر و کار و تلاش برای خانواده خود، عبادت تلقی شده است، به طوری که از سالها نماز و روزه فرد غير متأهل برتر میباشد وکیل خانواده در شهرک غرب. زن دوستی در لسان شرع، از علایم ایمان تلقی شده و دختر، گلی خوشبو از گل های بهشت محسوب شده است. با این همه اوصاف، نکاح دارای حکم تکلیفی وجوب نیست. یعنی با این که روایات و آیات متعددی بر فضیلت نکاح وارد شده، ولى فقهای عظام از این آیات استفاده وجوب نکرده اند؛ بلکه اوامر متعدد شارع مقدس اسلام را بر امر تشکیل خانواده به معنای استحباب مؤكد تلقی کرده اند. البته، فقها اجماعا در موردی که انسان ترس از وقوع در معصیت مثل نظر به اجنبيه و یا افتادن در ورطه زنا داشته باشد، ازدواج را واجب میدانند. لازم به ذکر است اسلام در بین انواع روابط خانوادگی موجود در آن زمان فقط نکاح به مهر را تجویز کرده است وکیل خانواده در شهرک غرب.

وکیل خانواده در ولنجک

وکیل خانواده در ولنجک: در کتاب هفتم قانون مدنی ایران، واژه نکاح آمده است. این واژه که در قرآن کریم هم به کار رفته است، از ریشه «نكح» گرفته شده که دو اشتقاق از آن در قرآن کریم به چشم می خورد: نخستین شکل استعمال این واژه به صورت فعل ثلاثی مجرد می باشد که بر دو وزن مختلف می تواند باشد: اول بر وزن نكح ينكح به ضم كاف و دوم بر وزن نكح ینکح به کسر کاف. به هر حال، چه بر وزن اول چه بر وزن دوم، در هر دو مورد، مصدر آن نکاح است که در قانون مدنی آمده است. نکاح، در این شکل استعمال، دو معنا دارد: نخست به معنای نزدیکی کردن و جماع میباشد و دومین معنا، همسر گرفتن، جفت اختيارنمودن و یا عقد ازدواج با کسی بستن، زن گرفتن و یا شوهر کردن است. به تزویج، نکاح می گویند زیرا تزويج سبب نزدیکی (وطی) شرعی میباشد.

در اصطلاح علم حقوق، «نكاح رابطۀ حقوقی است که برای همیشه ازدواج دایم) و یا مدت معینی ازدواج موقت) به وسیله عقد مخصوص بین زن و مرد حاصل شده و به آنها حق می دهد از هم دیگر تمتع جنسی ببرند. همان طور که در تعریف آمده، هرگونه تعریفی از نکاح که در آن جنبه تمتع جنسی لحاظ نشود، از شمول تعریف نکاح شرعی خارج است. لذا عقد شرعی که صرفا به منظور ایجاد محرمیت منعقد گردد،  وکیل خانواده در ولنجک داخل در این تعریف نیست. البته، در این که رابطه جنسي اثر عقد باشد یا مقتضای آن، بین حقوق دانان و فقها اختلاف است. برخی آن را مظهر بارز این رابطه دانسته اند و گروهی آن را نوعی حق ایجاد شده تلقی نموده اند؛ ولی به نظر می رسد تمتع، رکن و مقتضای این عقد است و باید در تعریف گنجانده شود. لذا اگر همه انواع بهره وری متقابل جنسی از این نوع عقد بنا به شرط زایل گردد، عمل حقوقی واقعه از نکاح شرعی خارج است. البته، اگر نوع خاصی از تمتعات مثل دخول استثنا شود، عقد با اشکال مواجه نمی گردد.

اشتقاق دوم از این واژه، از باب افعال است که صیغه امر آن در قرآن کریم آمده است آنجا که می فرماید: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

در این اشتقاق، مصدر آن نكح به ضم نون و سکون کاف یا به کسر نون و سکون کاف می باشد. این فعل با رفتن به باب افعال، متعدی می گردد؛ هرچند در شكل ثلاثی مجرد، به خودی خود یک فعل متعدی است و برای متعدی شدن نیازی به رفتن به باب افعال ندارد. به هر حال، اگر به باب افعال برود، مثل این است که دو بار متعدی شده باشد. در این صورت، فعل آنكحت مثل فعل أعلمت خواهد بود که دو مفعول لازم دارد. تزويج نیز از این جهت که با دو مفعول متعدی می شود، مانند نکاح است. می توان مفعول نخست را زوج و مفعول دوم را زوجه قرار داد. به عنوان مثال، اگر صیغه ایجاب از طرف وکیل انشا شود، وی باید بگوید: انکحت موکّلَتی یعنی من موكله خود )زوجه) را به عقد تو (زوج) در آوردم. تزوج بر وزن تفعل نیز به معنای تزویج است.

ازدواج بر وزن افتعال به معنای مطاوعه (پذیرفتن عمل) میباشد، یعنی هر کدام از زن و مرد دیگری را به عنوان همسر اختیار کنند و دیگری نیز همسری مزبور را بپذیرد وکیل خانواده در ولنجک.

هرچند استعمال واژه ازدواج در زبان تازی به ندرت دیده می شود، ولی اگر قرار باشد معادل دقیقی در زبان پارسی برای همسر برگزیدن داشته باشیم (که با سنن و فرهنگ ملی ما نیز در تعارضی نباشد)، همان واژه ازدواج گزینه مناسبی از میان واژه های زبان تازی است. البته، واژه هایی نظیر «همسرگزینی» نیز می توانند ناظر به این عقد خاص باشند، ولی فرهنگستان واژه «پیوند زناشویی» را برای این تأسیس پیشنهاد نموده که بیشتر بر جنبه تأثیر شرعی آن در عمل و در روان زوجین اشاره دارد.

وکیل خانواده در دهکده المپیک

وکیل خانواده در دهکده المپیک: این سؤال که آیا دولت می تواند جایگزین خانواده شود، مدت ها فکر اصلاح گران دنیا را به خود مشغول داشته و به ویژه در کشورهای بلوک شرق رنگ و بوی جدی تر و عملی تر به خود گرفته است. دنیای کمونیسم با این استدلال که گرایش های خانوادگی و تعلقات قبیلهای مانعی برای رشد و تکامل اجتماعی انسان محسوب شده و ازدیاد طلبی را در انسان شعله ور می سازند، اصولا خانواده را امری مذموم تلقی کرده و تشکیل آن را صرفا از باب ازدياد نسل توصیه نموده و پس از تولد، کودک را اساسا متعلق به دولت میدانستند. آنها معتقد بودند بایستی هویت خانوادگی را در هویت ملی واحد، حيل نمود و بر همین تصور، خانواده را یک تأسیس حقوق عمومی به حساب آوردند. البته، این ایده در کشور اتحاد جماهیر شوروی سابق که برای نخستین بار کمونیم در آن پیاده شد، عملی نگردید بلکه در کشور کامبوج، دیکتاتور پل پوت، سعی نمود آنرا تحقق بخشد. وی برای این کار، خانواده ها را از میان برداشت، کودکان را از خانواده ها گرفت و تحویل پرورشگاههای دولتی داد و اردوگاه های کار را بر مبنای یگانگی بین دو جنس زن و مرد تأسیس نمود.

هرچند وی برای این کار تلاش بسیاری نمود و حتی خون هزاران انسان بی گناه را به زمين ريخت، ولی در این کار موفق نشد. چرا؟ دلیل عدم موفقیت او این بود که مخالفت با تشکیل خانواده، مخالفت با یک حق فطری هر فرد انسانی است و هر امری که به نحوی با یکی از فطريات آدمی در تعارض باشد، خودبه خود محکوم به شکست است. لذا باید معتقد شد که دولت نمی تواند به طور کامل جایگزین خانواده شود. در کشورهای بلوک غرب نیز به نحو دیگری به طور غیرمستقیم با خانواده مبارزه شد. در این کشورها با تفوق سیاست های دولت رفاهی و تأمین نیازهای مادی کودک از طریق دولت، گسترش فردگرایی و غلبه ایده های نوظهور به خصوص فمینسیم، نه تنها موجب سست شدن روزافزون مبانی اخلاقی و ارزش های سنتی شد که نقش خانواده را به عنوان انتقال دهنده این ارزش ها به فراموشی سپرد.

حال چه باید کرد؟ کدامین مکتب دست ساز بشر را به عنوان الگو برگزید؟ آیا می توان از تجربه بشری به دلیل اینکه این مكاتب از منبع وحی الهام نمی گیرند بهره نگرفت؟  وکیل خانواده در دهکده المپیک حق این است که این مکاتب هر کدام از ابعاد ویژه ای به خانواده نگریسته اند و با این تلقيات تكساحتی به نسخه پیچی برای سعادت بشر و ارائه راهکار در جهت انتظام بخشی به جامعه برآمده اند، آن هم برای موجودی مثل انسان که گفته شده بیست هزار بعد وجودی دارد و به دلیل تنوع آدميان به تعداد آنها، ارائه نسخه واحد برای همه آها ممکن نیست. این است که بسیاری از قوانین مربوطه حتی آنها که ادعا شده از منبع وحی الهام می گیرند، نتوانسته اند کاملا مشکلات مربوط به مسائل حقوقی خانواده را حل کنند. النهایه، تجربه بشری را باید با محوریت الهام از منبع وحی درهم آمیخت و تا حدی در این آشفته بازار مدعیان رهنمونی بشر به قله های سعادت، روزنه ای را پیدا کرد و تا جدی روابط اجتماعی را به شکل بهتر انتظام بخشید. امروزه دیگر نمی توان کودکان گرسنه را در کنار آسمان خراش ها مشاهده کرد و دولت نیز نظاره گر محض باشد. یا دولت با سکوت خود مهر تأییدی بر این وضعیت بزند صرفا به این دلیل که اقشار مرفه با پرداخت مالیات قسمتی از بودجه دولت را می پردازند و یا به صورت مشروع و یا نامشروع دستی در دوایر اداره عمومی کشور دارند.

فارغ از این بحث بیهوده دنیای مارکسیسم که آیا فرزند متولد شده در این مرز و بوم متعلق به دولت است یا خانواده، باید به تحلیل این واقعیت پرداخت که فرزند «سرمایه ملی» محسوب می گردد و هرچه تعداد نفوس یک ملت بیشتر باشد، قدرت سیاسی و نظامی آن کشور بیشتر می شود. به علاوه، فردای مملکت نیاز به بازوان پرتوانی داردکه بتوانند هم برای خود و هم برای پیرانی که قدرت کار ندارند، نیروی کار محسوب شوند. با این حساب، نباید کلیه هزینه های مربوط به معاش و تحصیل و بهداشت فرزند بر دوش یک نفر به عنوان پدر خانواده باشد؛ لذا دولت باید در امر تأمین حداقل نیازهای افراد جامعه ایرانی کوشا باشد که همه کودکان بتوانند از امکانات تحصیل و بهداشت عمومی بهره مند شوند. دولت باید با نظارت مستقیم در این امر مشکلات مربوطه را میان بردارد و به خصوص در مواقع بحران، در جهت تنظیم خانواده»، و رفع مشکلات بعد از تولد کودک مردم را یاری دهد.

نتیجه اینکه دولت در کنار خانواده در جهت تأمین کمبودهای معیشتی، رفاهی و بهداشتی کودکان باید به طور فعال عمل نماید، ولی نمی تواند جایگزین خانواده شود. دلیل عدم توانایی دولت در جایگزینی خانواده این است که تأمین محبت و عاطفه جمعی. تنها از طریق خانواده قابل وصول است. خانواده، کانون گرمی است که عواطف اوليه آدمی از آنجا تأمین می گردد. در دامان گرم مادر است که مفاهیمی چون عشق ورزیدن، فداکاری و ایثار (که لازمه بقای جوامع انسانی است)، تجربه می شود. دولت هرگز نمی تواند از جنبه عاطفی جایگزین خانواده شود. خلاصه این که باید از آن افراط و تفریط دست شست و خانواده را به عنوان رکن اولیه اجتماع و کانون روابط عاطفی حفظ نمود و به دولت نیز اجازه داد که در مواقع لازم مداخله نموده و در رفع سایر کمبودها بكوشد. در این رابطه، یکی از نقش های عمده دولت، آگاهی دادن به افراد در امر .. تنظیم خانواده به ویژه در محیطهایی است که بیم عدم تغذیه کافی و فقدان توجه به مسایل عاطفی، اجتماعی و فرهنگی کودکان می رود. البته، وقتی که به هر دلیل فرزندی متولد شد، دولت باید در امر جبران کمبودها مداخله کند. بنابراین، دولت نه تنها باید کاری کند که به نحوی از انحا به نهاد خانواده لطمه ای وارد نشود، بلکه باید تمامی تلاش خود را برای آسان نمودن تشکیل این نهاد به کار گیرد. در تأييد همین مطلب، اصل ۱۰ (ق.ا.) مقرر می دارد «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه و قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.» این قانون در اصل ۲۱ وظایف دولت در قبال احقاق حقوق زنان و زمینه های آگاهی آنها را ذکر کرده است وکیل خانواده در دهکده المپیک.

در سطح بین المللی در بند سه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است «خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود». البته، در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، چنین اشارهای نشده است که به ظن قوی علت آن این است که مفهوم خانواده و حدود گستردگی آن (به خصوص با پیدایش برخی از انواع تشکل های نوظهور خانواده)، مورد توافق کشورهای اروپایی قرار نگرفته است.

در اکثر کشورها از جمله ایران و فرانسه قواعد مربوط به ازدواج از جمله قواعد امری به شمار می آیند و آزادی قراردادی که اصل مسلم حقوق قراردادهاست، در این زمینه محدود شده است. به اصطلاح فقهی، این قواعد، اکثرة حكم شرعی محسوب شده و قابل اسقاط، سقوط، نقل، انتقال و ارث نمی باشند. به هر حال، قوانین ایران در خصوص ازدواج یا کاملا از فقه شیعه دوازده امامی برگرفته شده یا با آن منطبق گردیده است.

وکیل خانواده در پونک

وکیل خانواده در پونک در قانون مدنی تعریفی از خانواده وجود ندارد؛ در جوامع مختلف نیز بنا به حدود و وسعت این نهاد تعاریف متفاوتی ارائه شده است. به عنوان مثال، در حقوق کشورهای آفریقایی که از آداب و سنن قبیله ای نشأت گرفته، خانواده مفهوم بسیار گسترده ای دارد؛ به گونه ای که پسر عموها نیز بعضا در حکم برادر و زن عموها در حکم مادر حقیقی میباشند؛ وکیل خانواده در پونک ولی امروزه خانواده بیشتر به پدر و مادر و فرزندان اطلاق می شود. در حقوق ما، با الهام از فقه اسلام، می توان «خانواده را متشکل از افرادی دانست که بین آنها رابطه توارث وجود دارد» و مواد ۸۹۲ و ۱۰۳۲(ق. م.) نیز به نحوی بر آن دلالت دارد. یعنی آن اقربایی که در یکی از سه طبقه از طبقات ارث قرار می گیرند، می توانند داخل در افراد خانواده باشند. براین اساس، می توان گفت هرجا که در قوانین ایران ذکری از خانواده به میان آمده است، به نوعی بر این مفهوم از خانواده دلالت دارد.

در قوانین بین المللی خانواده بیشتر بر عده ای از افراد اطلاق شده که تحت ریاست یک نفر با هم زندگی مشترک دارند و بین آنها رابطة أبوت، بوت و زوجیت برقرار است. این معنا از خانواده، از مواد ۱۱۹5تا ۱۲۰6 (ق. م.) نیز فهمیده می شود. زیرا در این مواد، الزام به انفاق، ملاک قرار گرفته است. می دانیم که الزام به انفاق، فقط در بین افراد خانواده به معنای اخص کلمه یعنی زن و فرزندان و پدران و مادران وجود دارد. البته، این رابطه به صورت یک طرفه در مورد زوج و زوجه نیز وجود دارد، زیرا طبق قانون فقط زوج مكلف به دادن نفقه می باشد. این مفهوم با اندکی محدودیت، در قانون تأمين اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵4 نیز ملاک قرار گرفته است. وکیل خانواده در پونک در این قانون فقط همسر و یا شوهر و فرزندان و پدر و مادر بیمه شده به عنوان افراد منتفع از بیمه تلقی می شود.

کلمه خانوار بیشتر به بعد اقتصادی خانواده توجه دارد و ریاست آن به عهده کسی است که متکفل تأمین معاش خانواده است.

در ادامه مطالعات خود در زمینه حقوق خانواده، به بحث نامزدی می رسیم.