19 مهر 1398

وکیل عملیات اجرایی ثبت

وکیل عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی

فرستادن اجراییه نزد مسؤول اجراء و اطلاع به متعهد

پس از صدور اجرائيه و مهر و امضاء آن به وسیله‏ی مقام صادر کننده‏ی اجراییه باید برای اجراء نزد مسؤول اجراء فرستاده شود و به دستور تبصره 3 ماده‏ ی 34 قانون ثبت، اگر صادرکننده‏ی اجراییه دفتر اسناد رسمی‏باشد باید مراتب را وسیلهی پست سفارشی به آخرین نشانی متعهد که در سند نوشته شده با خودش اعلام نموده است به او اطلاع دهد و برگ اجراییه را به ضمیمه‏ی قبض پست سفارشی به اداره ثبت محل بفرستد و طبق ماده‏ ی 4 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی که پیشتر ذکر شد این کار باید ظرف چهل و هشت ساعت از تاریخ وصول درخواست اجراییه صورت پذیرد و عملیات اجرایی بلافاصله آغاز می‏شود. اجراء ثبت نخست باید اجراییه ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آن‏ها پرونده تنظیم نماید. و برای ابلاغ به مأمور تسلیم کند. و اگر متعهد مقیم حوزه‏ی ثبتی دیگر باشد، اجرای ثبت باید ظرف بیست و چهار ساعت برگه‏های اجرایی را به اداره‏ی ثبت محلی که متعهد مقیم آنجا است بفرستد. و اگر در محل اقامت متعهد اداره‏ی ثبتي نباشد، باید برگهای اجرایی را به دادگستری یا شهربانی با بخشداری یا ژاندارمری محل بفرستد یا به دهدار یا دهبان محل تسلیم نمایند تا ابلاغ شود. و اگر متعهد مقیم خارج از کشور باشد، اجرای ثبت باید اوراق اجرایی را توسط دفتر اداره کل ثبت به وزارت امور خارجه ارسال نماید تا طبق مقررات ابلاغ کنند. (مواد 13 و 14 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی)

تبصره- اگر موضوع سند لازم الاجراء مطالبات دولت و مؤسسات دولتی از اشخاص باشد برابر ماده‏ ی 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 طبق مقررات اجرایی مالیات‏های مستقیم عمل می‏شود یعنی باید اجراییه به اداره‏ی امور اقتصادی و دارایی محل فرستاده شود تا مطابق مواد 210 به بعد قانون مالیاتهای مستقیم اقدام گردد.

ابلاغ اجراییه

برابر مادتين 15 و 115 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی، مأمور اجراء مکلف است ظرف چهل و هشت ساعت از زمان دریافت اوراقي أجراییه یک نسخه از آن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم و در نسخه‏ی دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجراییه امتناع کند، مأمور مراتب را شخصا و کتبا گواهی خواهد کرد اگر متعهد یا مالک وثیقه در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساكن. و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلاغ می‏کند، مشروط بر این‏که بين متعهد یا مالک وثیقه و کسی که برگ را دریافت می‏کند تعارض منعفت نباشد. اگر متعهد یا مالك وثیقه یا کسان و خادمین او بی سواد باشند، اثر انگشت آنان باید در زیر برگ اجرائیه و سایر اوراق، گذاشته شود و اگر به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند، مأمور باید این امر را با مسؤولیت خود قید نماید و اگر هیچ یک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند مأمور باید اجراییه را به اقامتگاه وی الصاق کند و مراتب را در نسخه‏ی دیگر بنویسد.

تبصره- اگر وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد همان طور که گذشت. أجراییه و سایر عملیات اجرایی به طرفيت مالك وثيقه جریان می یابد و مراتب به مدیون یا متعهد نیز ابلاغ می گردد.

در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به ترتیبی که ذکر شد باید به مدیر شرکت یا دارنده‏ی حق امضاء ابلاغ شود و در صورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفية ابلاغ می‏شود.

در مورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمان‏های وابسته به دولت و مؤسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجزایی مستقیما وسیلهی پست برای مسؤول وزارتخانه با اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شهرداری فرستاده می‏شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاريخ تسليم اوراق اجرایی به پست، اجراییه ابلاغ شده محسوب است.

اگر محل اقامت متعهد سند، اداری دولتی یا سازمان‏های وابسته به آن و یا شهرداری معین شده باشد، اجراییه در همان محل، موافق مقررات ابلاغ می‏شود.

اگر متعهد محجور باشد، اجراییه به ولی یا قیم او ابلاغ می‏شود و اگر قيم يا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به اطلاع دادستان محل می رسد. (ماده 19)

محل اقامت متعهد

محل اقامت متعهد همان است که در سند تعیین شده است و تا وقتی که متعهد تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه به دفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجراه به نحوی که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد، اطلاع ندهد کلیه‏ی برگ‏ها و اخطاریه‏های اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می گردد و طبق تبصره 3 ماده 34 قانون ثبت متعهد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر شود. و اگر در سند قید نشده باشد یا محلی که تعیین شده مطابق واقع نباشد و یا محل مزبور از بین رفته و یا اساسا شناخته نشود طبق ماده 17 آیین نامه‏ی اجراء مفاد اسناد رسمی و تبصره 3 ماده‏ ی 34 قانون ثبت اجراییه یا اخطاریه ظرف بیست و چهار ساعت در یکی از روزنامه‏های کثیرالانتشار محل و اگر در محل روزنامه نباشد در روزنامه‏ی کثیرالانتشار نزدیک ترین محل فقط یک نوبت آگهی خواهد شد. و در آگهی مذکور باید تصریح گردد که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. و اگر متعهدله، متعهد را معرفی نماید اجراییه طبق مقررات ابلاغ واقعی خواهد شد.

تغییر محل اقامت

متعهد می تواند محل اقامت خود را تغییر و به دفترخانه‏ی تنظیم کننده‏ی ثبت یا اجراء ثبت، معرفی نماید، مشروط بر این‏که طبق ماده‏ ی 16 آیین نامه دلايل اقامت خود را در اقامتگاه جدید. از قبیل سند رسمی که دلالت بر تغییر اقامتگاه داشته باشد یا گواهی شهربانی با ژاندارمری یا کدخدای محلی در داخل کشور و کنسولگری یا مأمورین سیاسی ایران در خارج کشور نیز تسلیم و رسید دریافت کند. اگر اعلام تغییر محل اقامت متکی به دلایل نباشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.