30 آذر 1398

ویژگی طرح صنعتی قابل حمایت

ویژگی طرح صنعتی قابل حمایت

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: داشتن یکی از دو ویژگی اصیل یا جدید بودن طرح صنعتی، برای حمایت و ثبت طرح مزبور کافی است.

 

مستندات         ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری

تاریخ رای نهایی: 1393/09/18    شماره رای نهایی: 9309970221201134

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای الف.ط. به‌وکالت از آقای ر.س. به طرفیت 1-ش. با وکالت آقای و.ب. 2- اداره کل مالکیت صنعتی – علائم تجارتی مبنی بر ابطال طرح صنعتی … مورخ 6/3/1392 که به شرح لایحه‌ی مثبوت به شماره 3512 مورخ 4/10/92 شماره صحیح آنرا … اعلام نموده که در تاریخ 8/12/1389 به ثبت رسیده است، به این خلاصه که وکیل خواهان به شرح دادخواست و صورت جلسه دادرسی مدعی شده طرح صنعتی خوانده اول(تحت عنوان سبد میوه و سبزی به شکل دایره‌ای که روی بدنه آن سوراخ‌های ریز وجود دارد و در اطراف آن دو عدد دسته دارد و بالای آن سوراخ مستطیل شکل (جای میخ) دیده می‌شود) حدود 30سال است که در بازار عرضه و تولید شده و خوانده تنها تولید کننده و طراح این محصول نبوده و بسیاری از تولیدکنندگان نیز مبادرت به تولید این محصول می‌نموده‌اند و جهت اثبات ادعا به محتویات پرونده کیفری مطروحه در شعبه 1043 دادگاه کیفری تهران و مفاد شکوائیه شاکی استناد نموده و مستنداً به بند ه ماده 4 و 21 قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری که به صراحت افشاء شدن و جدید نبودن یک محصول را مانع از ثبت و حمایت قانونی بر شمرده، درخواست ابطال طرح خوانده اول را نموده است. وکیل خوانده منکر افشاء محصول قبل از ثبت گردیده و از طرفی مدعی اصالت آن شده و توضیح داده است: «به فرض افشاء، موکل اولین تولیدکننده‌ی محصول بوده که واجد وصف اصالت و قابل حمایت است.» هر یک از وکلای طرفین استشهادیه‌ای مبنی بر اینکه چه کسی اولین تولیدکننده بوده است ارائه نموده‌اند که با توجه به تعارض مفاد استشهادیه‌ها بنا بر قاعده «اذا تعارض تساقط» هر دو از درجه اعتبار ساقط می‌باشند. اما نظر به اینکه مطابق مواد 20 و 21 از قانون مذکور ناظر به بند ه ماده 4، طرحی قابل ثبت و حمایت است که برای اولین بار عرضه گردیده و در صورتی که در فن یا صنعت قبلی وجود داشته و 6 ماه قبل از ثبت، افشاء شده باشد، به عنوان طرح جدید قابل ثبت و حمایت نخواهد بود و در ما نحن فیه خوانده به شرح شکوائیه که از خواهان نموده اقرار و اعتراف به تولید محصول متنازعٌ‌فیه از سال 1360 نموده که مبین صحت ادعای خواهان مبنی بر افشاء محصول قبل از ثبت است؛ بنابراین دادگاه محصول موضوع طرح صنعتی خوانده اول را به لحاظ افشاء آن قبل از ثبت، منطبق با مواد 20 و 21 قانون مارالذکر ندانسته و به لحاظ عدم وصف جدید و اصیل بودن، قابل حمایت نیست. لذا با استناد به مواد 20 و 21 و 29 از قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری، حکم به ابطال طرح صنعتی خوانده اول صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. با وکالت آقایان و.ب. و ب.ی. به طرفیت 1- آقای ر.س. با وکالت آقای الف.ط. 2- اداره کل مالکیت صنعتی – علائم تجارتی نسبت به دادنامه شماره 0231 مورخ 31/3/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد. براساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر ابطال طرح صنعتی «سبد میوه و سبزی به شکل دایره‌ای که روی بدنه آن سوراخ‌های ریز وجود دارد و در اطراف دو عدد دسته دارد و بالای آن سوراخ مستطیل شکل (جای میخ) دیده می‌شود.» به شماره ثبت … مورخ 8/12/89، اجمالاً با این استدلال که طرح مبحوثٌ‌عنه قبل از ثبت، افشاء شده و به لحاظ عدم وصف جدید و اصیل بودن قابل حمایت نمی‌باشد؛ مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به ابطال طرح صنعتی مورد دعوی صادر شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی‌باشد. زیرا مطابق مفاد ماده 21 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، چنانچه طرح صنعتی جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است. در مانحن فیه هرچند طرح صنعتی مورد نزاع قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه، افشاء گردیده و جدید محسوب نمی‌گردد، لیکن با توجه به اینکه به دلالت مستندات ابرازی و خصوصاً گواهی اتحادیه مصنوعات پلاستیک، طراح طرح صنعتی مذکور از طرح‌های موجود کپی برداری و تقلید نکرده و محصول تفکر و طراحی وی می‌باشد، بنابراین طرح یاد شده اصیل محسوب می‌شود و قابل حمایت است. توضیح اینکه مطابق مفاد ماده 21 قانون مذکور برای اینکه طرح صنعتی قابل ثبت و حمایت باشد، لازم نیست واجد هر دو خصیصه جدید بوده و اصیل بودن باشد، بلکه طرح صنعتی با دارا بودن یکی از دو ویژگی ذکر شده قابل حمایت بوده و ثبت می‌شود. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده نقض می‌گردد، آنگاه با توجه به استدلال فوق‌الذکر ادعای خواهان را غیر ثابت تشخیص داده به استناد ماده 197 قانون مرقوم، حکم به بطلان دعوی بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دوبحری – قیصری