21 مهر 1398

ویژگی های بزه دیده در آدم ربایی

ویژگی های بزه دیده در آدم ربایی

تحقق جرم آدم ربایی موضوع ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) موکول به شخصیت بزه دیده نیست. بنابراین سن، جنسیت، دین، ملیت، سابقه کیفری و غیر آنها تاثیری در وقوع جرم ندارد. اما در این ماده چنانچه ربوده شده کمتر از ۱۵ سال داشته باشد مجازات مرتکب تشدید می شود.

همچنین رابطه نسبی یا سببی میان رباینده و ربوده شده، على الأصول مانع تحقق این جرم نیست. اطلاق ماده ۶۲۱ ق.م.ا (تعزیرات) بر این امر تأکید دارد. بنابراین اگر مردی ولد ناشی از زنای خود را از منزل شوهر مزنی بها به انگیزه جلوگیری از افشای رابطه و عدم الحاق وی به خود برباید و مرتکب قتل او گردد، عناوین اتهامی وی، آدم ربایی و قتل عمدی خواهد بود.