07 آذر 1398

پرداخت قبض انبار

پرداخت قبض انبار

همان طور که گفتیم، برگ وثيقه متضمن موعدی است که با رسیدن آن، مبلغ مندرج در برگی باید پرداخت شود؛ اما دارنده قبض رسید (یعنی مالک کالا) می تواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برگ وثیقه را قبل از انقضای سررسید وام پرداخت، و عند الاقتضا در صندوق انبار عمومی تودیع و کالای خود را مسترد دارد (ماده ۹ تصویبنامه انبارهای عمومی).

وجود صندوق انبار عمومی باعث می شود که پرداخت مبلغ مندرج در قبض انبار آسان شود و در نتیجه، مالک کالا بتواند با پرداخت مبلغ مزبور، کالا را آزاد کند و آن را به فروش برساند.

مانند سفته، ظهرنویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند. هرگاه حاصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد، دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به بقیه طلب خود به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه کند (ماده ۸ تصویبنامه انبارهای عمومی). برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، مراجعه به ظهرنویسها توسط دارنده نیاز به انجام یافتن تشریفات وأخواست ندارد.

چنانچه اولين ظهرنویسی در دفتر انبار به ثبت رسیده باشد دارنده برگ وثیقه می تواند ده روز پس از انقضای موعد مذکور در برگ وثيقه، برای وصول طلب خود، فروش کالای مورد وثیقه را از ثبت محل درخواست کند.

در این صورت، ثبت محل بفوريت موضوع را به انبار عمومی اعلام کرده، اقدامات اجرایی را بر طبق مقررات مربوط به اجرای استاد لازم الاجرا انجام خواهد داد و چنانچه بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه بدهی خود را نپردازد، به فروش مورد وثیقه از طریق حراج اقدام خواهد شد (ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی) .

چنانچه دارنده برگ وثیقه در ظرف یک ماه از تاریخ سررسید تقاضای اجرا نکند حق مراجعه او به ظهرنویسان قبلی نسبت به بقيه طلب موضوع ماده ۸ این قانون ساقط خواهد شد (تبصره ۲ ماده ۱۰ تصویبنامه انبارهای عمومی)، مفهوم عبارت اخير این است که دارنده برگ وثیقه، در صورت عدم تقاضای اجراییه – ظرف یک ماه از تاریخ سررسید .

فقط حق دریافت مبلغ حاصل از فروش کالای موجود در انبار عمومی را خواهد داشت و بنابراین، در عمل پس از گذشت یک ماه از تاریخ سررسید، در صورت عدم تقاضای اجراییه، ظهرنویسان هیچ گونه وجهی پرداخت نخواهند کرد.