03 فروردین 1399

پیشینه قانون گذاری چک

پیشینه قانون گذاری چک

قانون تجارت در سال 1311 در فصل سوم از باب چهارم طی مواد 310 تا 317 مقرراتی در مورد چک پیش بینی کرده که شامل تعریف چک، شرایط صدور آن، مهلت های. مراجعه به بانک و مسؤولیت صادر کننده و ظهرنویس می شود. پیش از این نیز در قانون تجارت 1304 و نیز قانون مالیات بر شرکتها و تجارت و غیره مصوب 1309 موادی به چک اختصاص یافته بود. در این مقررات هیچ گونه اشاره ای به ضمانت اجرای کیفری صدور چک بی محل نمی شود و در سالهای بعد جرم چک پرداخت نشدنی به زرادخانه کیفری گام می نهد.