26 آبان 1398

چک پرداخت نشدنی

چک پرداخت نشدنی

چک پرداخت نشدنی، که در مقایسه با چک بلامحل، عنوان جامع تری است، به چکی گفته می شود که بانک مربوطه بنا به یکی از دلایل قانونی از پرداخت وجه آن با صدور گواهی عدم پرداخت خودداری می کند. اگرچه در بیان مردم و حتی قانون چک، اصطلاح «چک بی محل» به کار می رود، اما چک بلامحل در ظاهر متضمن چکهایی است که به علت فقدان موجودی یا کمبود آن منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت می شوند؛ حال آنکه چک ممکن است دارای محل باشد، ولی به جهت قلم خوردگی، اختلاف در مندرجات، عدم مطابقت امضاء، مسدود بودن حساب و یا دستور عدم پرداخت برگشت خورده و به عدم پرداخت بیانجامد. بنابراین، هر نوع چک پرداخت نشدنی لزوما بلامحل نیست و چک بی محل تنها شامل چک بدون موجودی و یا کمبود موجودی است؛ ولی می توان گفت هر چک بی محلی به طور قطع چک پرداخت نشدنی می باشد.