21 مهر 1398

چگونگی وصول هزینه‏ ی ثبت املاک طبق ماده 120 قانون ثبت

چگونگی وصول هزینه‏ ی ثبت املاک طبق ماده 120 قانون ثبت

حق الثبت املاک مطابق نظامنامهی وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد و طبق ماده 18 آیین نامه‏ ی قانون ثبت در مورد موقوفات و املاک متعلق به مؤسسات خیریه و عام المنفعه هزینه‏ ی مقدماتی و حق الثبت آن‏ها به اقساط دریافت می گردد ولی تسلیم سند مالکیت موکول به پرداخت تمام بدهی و تصفیه حساب پرونده‏ ی ثبتی خواهد بود.»