07 دی 1398

کشف اسناد مجعول در ید متهم

کشف اسناد مجعول در ید متهم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف وجود اسناد مجعول در ید متهم، مُثبت جاعل بودن وی نیست.

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1394/01/10    شماره رای نهایی: 9409970221400004

رای بدوی

به‌موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران آقای ن. ک. فرزند س. 34 ساله با وکالت آقای ح.ص. متهم است به غصب عنوان و جعل و استفاده از سند مجعول موضوع گزارش … بدین شرح که بیان شده است نامبرده مورخه 22/02/93 به همراه خانمی علیرغم وجود بازرسی اقدام به ورود از درب  خروج نموده که این عمل مورد واکنش سربازان مجموعه قرار می‌گیرد که نامبرده کارتی را با سمت … نشان می‌دهد که با بررسی‌های به‌عمل‌آمده هویت وی تأیید نشده است دفتر کل مجتمع نیز بیان داشتند نامبرده چندین مرتبه به مجتمع تردد داشته و خود را به‌عنوان بازرس معرفی نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفرخواست دادسرا گزارش مذکور کشف کارت جعلی مذکور و کارت … و کارت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به شماره … با سمت معاون راهبردی که حسب نامه … مورخه 07/03/93 حفاظت‌واطلاعات دادگستری استان تهران (ص56) کارت‌های مذکور جعل است و متهم نیز اقرار به جعلی بودن آن دارد و با توجه به مدافعات بلا وجه متهم مبنی بر اینکه کارت‌های جعلی را فردی بنام س.ف. برای وی صادر نموده است لیکن دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه ننموده است و با توجه به مدافعات غیرموجه وکیل ایشان دادگاه ارتکاب بزه‌های انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به مواد 534و525و555 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و مستنداً به مواد 215و134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را ضمن محکومیت به امحاء کارت‌های جعلی فوق بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال و به اتهام غصب عنوان به تحمل دو سال حبس محکوم می‌نماید و با توجه به ماده 134 مذکور صرفاً مجازات جرم اشد (مجازات استفاده از سند مجعول ) قابل‌اجرا است . رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

 

رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران – رضا شاکر نژاد

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. با وکالت آقای ح.ص.ش. نسبت به دادنامه 935 مورخ 13/10/93 صادرشده از شعبه1087دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و غصب عنوان،‌ از بابت جعل به تحمل دو سال و از حیث استفاده از سند مجعول به تحمل سه سال و به اتهام غصب عنوان به تحمل دو سال حبس تعزیری و امحاء کارت‌های جعلی محکوم‌ شده است،با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه اتهام جعل را قبول نکرده و دلیل کافی نیز دال بر توجه این اتهام به وی ارائه نشده و در پرونده موجود نیست ضمن پذیرش این قسمت از تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه،دادنامه معترض‌عنه را در خصوص اتهام جعل مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 177 همان قانون نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام جعل صادر و اعلام می‌گردد در سایر موارد چون اعتراض مؤثر و موجه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید و دادنامه نیز از حیث مقررات قانونی بدون ایراد و اشکال اساسی اصدار یافته است ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در سایر موارد اتهامی((استفاده از سند مجعول،غصب عنوان))به لحاظ فقدان سابقه کیفری مستنداً به تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مجازات حبس سه سال بابت اتهام استفاده از سند مجعول را به 21 ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و مجازات حبس دو سال بابت اتهام غصب عنوان را به 15 ماه تقلیل و نتیجتاً دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت تأیید و استوار می‌نماید بدیهی است فقط مجازات اشد ((استفاده از سند مجعول)) قابل‌اجرا است . رأی صادره قطعی است.

 

شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – رئیس و مستشار

 

نعمت اله نیک نژاد – اسماعیل تیموری