16 اسفند 1398

کشف مال مسروقه در ید متهم

کشف مال مسروقه در ید متهم

کلمات کلیدی:

مرجع صدور:     شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: صرف کشف مال مسروقه در ید متهم دلیل بر ارتکاب سرقت نیست

 

مستندات

تاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970221900791

رای بدوی

دادسرای ناحیه ده تهران علیه آقای ج.ش. فرزند م. به اتهام سرقت گوشی کیفرخواست صادر نموده است (ص 43). شاکی ادعا نموده یک عدد گوشی سونی اریکسون در مورخه 20/08/91 در محل ایستگاه BRT خیابان آزادی گم کرده است در استعلام از شرکت ایرانسل اعلام شده که گوشی مذکور با سیم کارت آقای ع.س. فعال بوده است وی ادعا می‌نماید گوشی در اختیار وی نبوده و استفاده‌کننده آقای ج.ش. است (ص 13). متهم در مرحله تحقیقات اظهار داشته گوشی را پیدا کرده و از آن استفاده نموده است (ص 16). نظر به این‌که دلیل اثباتی جهت اثبات بزه سرقت وجود ندارد و متهم صرفاً به پیدا کردن گوشی اقرار دارد دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کریمی

 

 

 

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.پ. نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 29/04/92 صادره از شعبه 1177 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد شکایت تجدیدنظرخواه دایر بر سرقت یک عدد گوشی موبایل رأی به برائت آقای ج.ش. صادر گردیده است و معترض ضمن اعتراض به برائت صادره به عدم تعیین تکلیف و عدم صدور حکم به استرداد گوشی که در ید تجدیدنظرخوانده کشف گردیده نیز اعتراض نموده است؛ با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره اولاً در مورد برائت صادره اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض رأی صادره را فراهم نماید و به اساس آن خدشه وارد نماید به عمل نیامده است و صرف کشف شیء مسروقه در ید کسی نمی‌تواند دلیل بر انتساب سرقت و محکومیت به آن شخص باشد و پیدا نمودن از طریق غیر سرقت جهت تحصیل مال می‌تواند باشد کما این‌که متهم این گونه دفاع نموده است و با رعایت اصل فقهی اصاله‌الصحه و این‌که در رعایت تشریفات دادرسی نیز اشکال مؤثری وجود ندارد، لذا در این قسمت به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه تأیید می‌گردد. ثانیاً در مورد عدم تعیین تکلیف راجع به گوشی مکشوفه از آن جایی که مطابق قسمت ذیل ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 دادگاه بدوی ضمن صدور حکم اعم از محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم مکلف بوده است در مورد اشیاء و اموال رأی مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن که سهواً از قلم افتاده است صادر نماید، لذا با رعایت تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن تذکر به دادگاه بدوی و با اصلاح رأی مذکور به استرداد گوشی موبایل مکشوفه متعلق به شاکی با مشخصات مندرج در دادنامه فوق‌الذکر و تحویل آن به تجدیدنظرخواه رأی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نبوی‌لاریمی ـ ایرانی