23 تیر 1399

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

هر چند قانونگذار، عمل نزدیکی با اقربای سیبی را از موارد زنای مستحق اعدام ندانسته فقط در یک مورد اشاره به حرمت کرده و آن موردی است که به موجب بند دوم ماده 1047 قانون مدنی، نکاح بین آن‏ها به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است و آن نکاح بین مرد و زن است که سابقا زن پدر یا زن پسر یا زن یکی از احفاد او بوده، هر چند که قرابت رضاعی باشد. بنابراین چون نکاح با این افراد مخصوص بازن پدر که به هر صورت به مانند مادر شخص محسوب می‏شود، موجب حرمت است پس مالا زنا با او موجب اعدام زانی است.