30 آذر 1398

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

در تمامی نظام های حقوقی، کسانی غیر از مباشر جرم که در ارتکاب عمل مجرمانه به او مساعدت و کمک می نمایند نیز قابل مجازات می باشند. ضابطه تفکیک بین این افراد در نظام های حقوقی مختلف فرق می کند.

برای مثال، در حقوق انگلستان، بین افرادی که با حضور در صحنه جرم به مجرم یاری می رسانند، و کسانی که بدون حضور در صحنه جرم وقوع آن را تسهیل می کنند تفاوت گذاشته می‏شود.

در حقوق ایران، ضابطه تشخیص شرکای جرم از معاونین قابل استناد بودن یا نبودن عمل مجرمانه به فعل آنها است. هرچند که بحث تفصیلی در مورد شرکت و معاونت در جرم را باید در حقوق جزای عمومی مطرح کرد، لیکن در این جا این مبحث را، تا حدی که به جرم کلاهبرداری مربوط می‏شود، در دو گفتار جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

1. شرکت در کلاهبرداری

2. معاونت در کلاهبرداری