22 مرداد 1399

نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای کلمات کلیدی:   اختلاف در صلاحیتمرجع صدور:     شعبه 36 دیوانعالی کشورچکیده: رسیدگی به بزه نگه‌داری و استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است. مستندات         تبصره 4 ماده 22 و ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392تاریخ رای نهایی: 1393/07/08    شماره رای نهایی: 9309970925101968خلاصه جریان پروندهشعبه...

21 مرداد 1399

مفهوم تعدی و تفریط در عین مستأجره کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: مقصود از تعدی و تفریط مستوجب حکم تخلیه عین مستأجره، در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356، آن دسته از اقداماتی است که به اساس بنا و سازه مهندسی عین مستأجره، لطمه و صدمه اساسی وارد آورده و خارج از اذن حدود اذن موجر باشد بنابراین ارتکاب اعمال و رفتار ناشایست و نامشروع تعدی و تفریط ...

18 مرداد 1399

صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداریچکیده: اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‎باشد. مستندات         ماده 100 قانون شهرداریتاریخ رای نهایی: 1393/06/30    شماره رای نهایی: 9309970905100210رای بدویدر خصوص شکایت آقای م.م. با وک...

15 مرداد 1399

نحوه تعیین قیمت کسری مبیع کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 44 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: چنانچه زمین فروخته شده، قابل‌تجزیه باشد، خواهان، مستحقِ دریافتِ ثمنِ معامله به مقدار کسری زمین به ارزش زمان معامله را خواهد بود و قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست.   مستندات         مادۀ 384 قانون مدنیتاریخ رای نهایی: 1393/06/31    شماره رای نهایی: 9309970224400892را...

12 مرداد 1399

تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی توأمان توسط محکوم‌علیهم متعدد کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 3 دیوانعالی کشورچکیده: چنانچه برخی محکوم‌علیهم، تقاضای فرجام‌خواهی کنند و برخی تجدیدنظرخواهی، با توجه به سلسله ‌مراتب مراجع قضایی، نخست باید به دادخواست تجدیدنظر رسیدگی شود. مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/07/26    شماره رای نهایی: 9309970909100194خلاصه جریان پروندهپس از صدور دادنام...

11 مرداد 1399

رابطه اجرت‌المثل و نحله با شرط تنصیف دارایی کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: اجرت‌المثل ایام زوجیّت، نحله و تنصیف دارایی در طول هم قرار دارند و چنانچه زوجه اجرت‌المثل را بپذیرد، امکان مطالبه شرطِ تنصیفِ دارایی وجود ندارد. مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/06/26    شماره رای نهایی: 9309970220201073رای بدویدر خصوص درخواست آقای ح.ک. با وکال...

10 مرداد 1399

مطالبه همزمان اجرت‌المثل و شرط تنصیف دارایی کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 23 دیوانعالی کشورچکیده: امکان مطالبه همزمان اجرت‌المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی توسط زوجه وجود دارد. مستندات         تبصره ماده 336 قانون مدنیتاریخ رای نهایی: 1393/07/14    شماره رای نهایی: 9309970908300412خلاصه جریان پروندهپیرو گزارش قبلی آقای ف.الف. باوکالت خانم الف. الف. دادخواستی به ط...

31 تیر 1399

تخریب پل مغازه توسط شهرداری کلمات کلیدی:   ممانعت از حقمرجع صدور:     شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: تخریب پل جلوی مغازه توسط شهرداری، مصداق بزه ممانعت از حق است. مستنداتتاریخ رای نهایی: 1393/07/30    شماره رای نهایی: 9309970221900964رای بدویدر خصوص اتهام آقای م. دایر بر تخریب عمدی و ممانعت از حق؛ با توجه به محتویات پرنده و تحقیقات معموله انجام‌شده و شکایت...

31 تیر 1399

تأثیر اعلام رضایت در پرونده کیفری بر دعوای حقوقی چک کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهرانچکیده: اگر شاکی در در پرونده کیفری چک، با وصول کلیه حقوق قانونی و شرعی و استیفای کامل آن، مبادرت به  اعلام گذشت نماید، امکان اقامه دعوایِ حقوقی مطالبه وجه آن چک را نخواهد داشت اما اگر به انگیزه‌های دیگری، ازجمله کمک و مساعدت به حال متهم و بدون وصول مطالبات یادشده، مبادر...

20 تیر 1399

عدم صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رأی بازخرید خدمت کلمات کلیدی:مرجع صدور:     شعبه 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداریچکیده: توقف اجرای رأی مبنی بر بازخرید خدمت، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد. مستندات         ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385تاریخ رای نهایی: 1393/07/28    شماره رای نهایی: 9309970956000126رای بدویدر خصوص درخواست آقای ع.ن. به‎طرفیت مشتکی‎عن...