09 فروردین 1399

مصوب 6 بهمن و 27 و 21 اسفند 1313 و 17 و 19 و 20 فروردین ماه 1314 شمسی تذکر – چون قانون مدنی در سه دوره قانونگذاری تصویب شده ( ادوار 6 – 9 – 10) و در مجلدات قوانین مجلس یکجا در دسترس مطالعه کنندگان نیست اینک که دوره نهم تجدید چاپ می شود آنچه در دوره نهم چاپ شده ( از ماده 956 تا ماده 1206) در متن و 955 ماده که در دوره ششم به موجب ماده واحده اجازه اجرا داده شده و از ماده 1207 تا ماده 1335 ...

15 اسفند 1398

قانون حمایت خانواده فصل اول ـ دادگاه خانواده   ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.   تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستا...

29 بهمن 1398

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی کتاب اول – در امور مدنیکلیات ماده 1 – آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود. ماده 2 – هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند م...

11 بهمن 1398

قانون روابط موجر و مستاجر فصل اول – روابط موجر و مستاجر ماده 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود. ماده 2- قراردادهای عادی اجاره باید با...

07 آبان 1398

قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال 1392) بخش اول- کلیاتفصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آنماده 1- آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میش...

13 مهر 1398

قانون کار بسمه تعالی قانون کار فصل اول – تعاریف کلی و اصول ماده 1 – کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. ماده 2 – کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. ماده 3 – کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به...

16 شهریور 1398

قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 12 فروردین و 12 خرداد 1304 شمسیباب اول تجار و معاملات تجارتی ماده 1 – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است. ماده 2 – معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1 – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2 – تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3 – هر...

02 شهریور 1398

قانون مسئولیت مدنی مصوب 7 اردیبهشت 1339 ( کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) ماده 1 – هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. ماده 2 – در موردی که عمل واردکننده زیان ...

16 تیر 1398

قانون مجازات اسلامی کتاب اول ـ کلیات بخش اول ـ مواد عمومی  فصل اول ـ تعاریف ماده 1- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و تربیتی، شرایط وموانع مسؤولیت کیفری و قواعد حاکم بر آنها است.   ماده 2-هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.   فصل دوم ـ قلمرو اجرای ق...