22 مرداد 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ شماره۵۰۹۶۱/۷۰۲۹۰                                                                         ۱۳۹۴/۶/۲اصلاح تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنظر به اینکه در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۵۱۵۵۱/ت۵۰۹۶۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، عبارت «موضوع تصویب...

09 مرداد 1399

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ                                                              ۱۳۹۴/۵/۱۷وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشوربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۵/۱۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ...

12 خرداد 1399

 انتقال شرکتهای ذکرشده به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی شماره۱۲۷۳۹/ت۵۰۶۵۵هـ                                                               ۱۳۹۴/۲/۶انتقال شرکتهای ذکرشده به پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی  تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادیوزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و داراییهیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/...

07 خرداد 1399

اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۴/۱۲/۱۳۹۳ شماره۵۱۳۴۸/۱۵۰۰۸۹                                                                 ۱۳۹۳/۱۲/۹اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۴وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورنظربه اینکه درجدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ مربوط به تصویب‌نامه شماره ۶۹...

22 اردیبهشت 1399

اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ شماره۵۱۱۷۹/۱۴۷۹۲۰ه‍                                                                ۱۳۹۳/۱۲/۵اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۵۱۱۷۹/۱۴۲۱۶۷هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت آموزش و پرورشوزارت جهادکشاورزی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت بهد...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست شماره۴۹۸۸۸/۱۳۱۶۳۰                                                                 ۱۳۹۳/۱۱/۵اصلاح بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیستسازمان حفاظت محیط زیستنظر به اینکه در بند (۴) ماده (۵) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست موضوع تصـویب‌نامه شمـاره ۱۱۳۱۴۲/ت۴۹۸۸۸هـ مـورخ ۱۳۹۳/۹/۲۷ عبـارت «طرح‌های گردشگری طبیعی» به صورت عبارت «طر...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـ شماره۵۰۳۲۷/۱۲۷۲۸۸                                                               ۱۳۹۳/۱۰/۲۷اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷ هـسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور۱ـ نظر به اینکه در ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع ت...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور شماره۵۰۳۲۷/۱۱۵۳۳۸                                                                 ۱۳۹۳/۱۰/۴اصلاح ماده (۲۹) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورنظـر به اینـکه در ماده (۲۹) ضوابـط اجرایی قـانون بودجـه سـال ۱۳۹۳ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۴۴۱/ت۵۰۳۲۷هـ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ رقم...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح جزءهای (الف) و (هـ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۳ شماره۵۰۹۸۲/۱۱۵۳۰۳                                                                 ۱۳۹۳/۱۰/۴اصلاح جزءهای (الف) و (هـ) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۸۸۴۴/ت۵۰۹۸۲هـ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهورنظر به اینکه در جز...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران شماره۴۹۹۱۳/۱۰۲۶۹۷                                                                    ۱۳۹۳/۹/۶اصلاح تبصره (۵) ماده (۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰) آیین‌نامه ماده (۱۵) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان ملی استاندارد ایران ...