08 اردیبهشت 1399

دستورالعمل اجرایی ماده (۲۲۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره۵۷۵۲۷                                                                       ۱۳۹۱/۳/۳۱جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوردستورالعمل اجرایی ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه که بنا به پیشنهاد اعضای محترم شورای دستگاه‌های نظارتی به موافقت سران محترم قوا رسیده است و در تاریخ ۱۳۹۱/۳/۲۱ از ...