07 خرداد 1399

سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران شماره۹۴/۳۱۰۳/د ش                                                                    ۱۳۹۴/۲/۲۰سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت  در جمهوری اسلامی ایران(مصوب جلسه ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۲/۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوبه « سیاست‌ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش ع...

08 اردیبهشت 1399

اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم شماره۹۳/۱۵۲۴۲/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۱/۸اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم(مصوب جلسه ۷۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی)بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزار...

08 اردیبهشت 1399

تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز شماره۹۳/۱۳۶۲۹/دش                                                                 ۱۳۹۳/۱۰/۱۰تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصوبه «تأیید ابقای رئیس دانشگاه هنر اسلامی تبریز» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد سرپر...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان شماره۹۳/۱۳۲۴۱/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۰/۳تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه زنجان» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ سرپرست وزارت علوم،...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت شماره۹۳/۱۳۲۴۲/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۰/۳تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصـوبه «تأیید انتـخاب رئیس دانشـگاه جیرفت» که در جلسـه ۷۵۶ مـورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شـورای عالی انقـلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مـورخ ۱۳۹۳/۸/۱۹ سرپرست وزا...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی شماره۹۳/۱۳۲۴۳/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۰/۳تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آیت‌الله بروجردی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد ...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین شماره۹۳/۱۲۷۶۴/دش                                                                   ۱۳۹۳/۹/۲۴تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین(مصوب جلسه ۷۵۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درما...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان شماره۹۳/۱۲۹۹۵/دش                                                                   ۱۳۹۳/۹/۲۶اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان(مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمصوبه «اصلاح تبصره ۲ ماده ۲۳ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه ۷۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شور...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شماره۹۳/۱۳۲۳۰/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۰/۳تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی» که در جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلا...

08 اردیبهشت 1399

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک شماره۹۳/۱۳۲۳۱/دش                                                                   ۱۳۹۳/۱۰/۳تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک(مصوب جلسه ۷۵۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ...