08 اردیبهشت 1399

مصوبه هشتصد و نود و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش، تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۳ موضوع: آیین‌نامه کلاس‌های چندپایه شماره۱۲۰/۵۶۶۸۲                                                                         ۱۳۹۳/۹/۳جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورمتن مصوبه شماره ۸۹۵ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع «آیین‌نامه کلاس‌های چند پایه» که به تأیید رئیس محترم جمهور و رئیس ش...