08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی شماره ۲۰۶/۹۳/۱۲۹۹۱                                                                  ۱۳۹۳/۹/۲۶مصوبه شورای عالی اداری درخصوص احیاء و تشکیل سازمان  مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانیمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورمعاونت ...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی» شماره۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۲                                                                     ۱۳۹۳/۹/۵مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل «شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی و استانی»تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌هاشورای عالی اداری در یکصد و شصت و...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی» شماره۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱                                                                     ۱۳۹۳/۹/۵مصوبه شورای عالی اداری در مورد «برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه‌های اجرایی»تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌هاشورای عالی اداری در یکصد و شصت و پنجمین جلسه م...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۹۶۸۷/۲۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ شورا و تبصره‌های آن شماره۲۰۶/۹۳/۵۶۳                                                                       ۱۳۹۳/۱/۲۰مصوبه شورای عالی اداری در خصوص لغو بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۶/۲۹۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورا و تبصره‌های آنوزارت راه و شهرسازی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و داراییمعاونت برنا...

08 اردیبهشت 1399

 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳ شماره۲۰۶/۹۳/۵۶۲                                                                       ۱۳۹۳/۱/۲۰مصوبه شورای عالی اداری در خصوص برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال۱۳۹۳تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری‌هاشورای عالی اداری در یکصد و شصت و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ در راس...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگران شماره۲۰۶/۹۱/۴۵۸۹۱                                                                 ۱۳۹۱/۱۲/۲۷مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تسریع و تسهیل در ارایه خدمات به ایثارگرانبنیاد شهید و امور ایثارگرانتمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوریشورای عالی اداری در یکـصد و پنجاه و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور توضیح ضروری روزنامه رسمی:نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۰۶/۷۵۳۹ ـ ۱۳۹۰/۴/۱، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌‌های اجرایی کشور از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد. شماره ۲۰۶/۷۵۳۹                                                              ...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور پیوست مصوبه شورای عالی اداری«استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی»۱ـ مفاهیم و تعاریف:۱ـ۱ـ فضاهای اصلی اداری: منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چندنفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری (در ارتباط مستقیم با کار...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن توضیح ضروری روزنامه رسمی:نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۵۰۹۷۳ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۸، موضوع تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد. شماره۲۵۰۹۷۳                          ...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه شماره۲۰۶/۳۱۳۸۳                                                                       ۱۳۹۰/۱۲/۷مصوبه شـورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسساتپژوهشی وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارتو تعیین جایگاه سازمانی دانش...