24 مرداد 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ای شماره۶۱۴۱۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۰مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندرخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره‌ایاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (...

23 مرداد 1399

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جالق شماره۲۶۰۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۹تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر جالقاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستانپیرو نامه تنفیذ شماره ۷۱۴۴۵/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۳ دبیر وقت شورای عالی شهر...

09 مرداد 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامی شماره۶۹۶۰۵/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میامیاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سمناندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (...

06 مرداد 1399

تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر درچه شماره۲۵۵۹/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۱/۲۶تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر درچهاستاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهانپیرو نامه تنفیذ شماره ۶۹۰۵۷/۳۰۰/۹۰ مورخ ۱۳۹۰/۷/۴ دبیر وقت شورای عالی شهرسازی و معمار...

02 مرداد 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمدان شماره۶۸۹۶۶/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۵مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص بررسی و رفع ایرادات طرح جامع شهر محمداناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای...

25 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقان شماره۶۶۱۶۸/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۱۳مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر طالقاناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرزبه استحضار می‌رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ضمن تصویب طرح جام...

24 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت شماره۶۲۶۱۰/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۱/۲۷مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامعشهر جیرفتاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ پیرو صورتجلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۳ کمیته فنی، ...

21 تیر 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قزوین شماره۲۴۵۶۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۴/۵/۷مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر قزویناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوینشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۲، پیرو مباحث جلسه ۱۳۹۴/۲/۱۴ خود و مباحث...

14 تیر 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیریک شماره۶۹۶۲۷/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر سیریکاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه ن...

12 تیر 1399

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهران شماره۶۹۵۴۴/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۳/۱۲/۲۶مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین چارچوب تدوین و بررسی ضوابط بلند مرتبه‌سازی شهر تهراناستاندار محترم تهران ـ شهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهرانش...