08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب شماره۱۷۹۹۹/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۴/۱۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاباستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معما...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران شماره۱۸۰۱۹/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۴/۱۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح تفصیلی تهراناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی ...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک شماره۱۵۶۱۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوکاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرماندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر شماره۱۵۶۳۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهراستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و م...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بلبان‌آباد شماره۱۵۶۳۶/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بلبان آباداستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نورآباد شماره۱۵۶۳۹/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر نورآباداستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌ن...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور) شماره۱۴۳۰۷/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور)استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم ت...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران شماره۱۴۲۴۳/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش طرح تفصیلی تهراناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز شماره۱۴۳۲۶/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیرازاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسدر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون ت...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت) شماره۵۸۷۶۹/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۲/۱۰/۱۴مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسیطرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت)شهردار محترم شهر تهراندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عا...