08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاب شماره۱۷۹۹۹/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۴/۱۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر آفتاباستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معما...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی تهران شماره۱۸۰۱۹/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۴/۱۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح تفصیلی تهراناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس شورای عالی ...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور) شماره۱۴۳۰۷/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش ساخت و ساز در خیابان آیت‌اله کاشانی تهران (پروژه نور)استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم ت...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی تهران شماره۱۴۲۴۳/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش طرح تفصیلی تهراناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهراندر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون تأسیس...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیراز شماره۱۴۳۲۶/۳۰۰                                                                       ۱۳۹۳/۳/۲۵مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص گزارش احداث برج‌های دوقلو ۲۵ طبقه در بلوار زند شیرازاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارسدر اجرای بند ۵ ماده ۴ قانون ت...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت) شماره۵۸۷۶۹/۳۰۰                                                                     ۱۳۹۲/۱۰/۱۴مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسیطرح تفصیلی با طرح جامع شهر تهران (پروژه بانک ملت)شهردار محترم شهر تهراندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عا...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نوشین شماره۱۵۶۳۰/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع شهر نوشیناستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربیدر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آی...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوک شماره۱۵۶۱۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خانوکاستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرماندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهر شماره۱۵۶۳۱/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کیاشهراستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و م...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بلبان‌آباد شماره۱۵۶۳۶/۳۰۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بلبان آباداستاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستاندر اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری...