02 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتان شماره۴۸۷۶/۳۰۰                                                                           ۱۳۹۴/۲/۸مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر خصوص تغییر کاربری اراضی در شهرک اکباتاناستاندار محترم تهرانشهردار محترم تهرانرئیس محترم شورای اسلامی شهر تهرانشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسة مورخ...