08 اردیبهشت 1399

مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازی شماره۹۲/۱۰۲۴۶۸/ش                                                                 ۱۳۹۲/۱۱/۱۲مصوبات جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص تعریف و الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات و بودجه سال ۱۳۹۳ مرکز ملی فضای مجازیمرکز ملی فضای مجازیمصوبات جلس...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلیاز ترافیک سایتها و خدمات میزبانی شده در خارج کشور شماره۰۱/۹۱۷۷۹/ش                                                                   ۱۳۹۱/۱۲/۲۲مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاستهای حاکم بر راه‌اندازی نقاط تبادل ترافیک داخلی (IXP) و ایجاد تمایز بین ترافیک دا...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور شماره۹۲/۱۰۱۱۵۶/ش                                                                   ۱۳۹۲/۴/۲۵مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی درخصوص حمایت از ترافیک داخلی  و ایجاد تمایز بین ترافیک داخلی با ترافیک سایتها و خدمات اینترنتی میزبانی شده در خارج کشور ...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی شماره ۹۲/۱۰۰۹۷۷/ش                                                                    ۱۳۹۲/۴/۸مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاستهای حاکم  بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازیمرکز ملی فضای مجازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعاتکمیسیون عالی تنظیم م...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» شماره۰۱/۹۱۱۶۰/ش                                                                       ۱۳۹۱/۷/۸مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور»مرکز ملی فضای مجازی کشورشورایعالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۵، براسا...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲» شماره۰۱/۹۱۲۷۷/ش                                                                     ۱۳۹۱/۹/۲۵مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص «طرح‌های کلان مرکز ملی فضای مجازی کشور جهت تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۲»مرکز ملی فضای مجازی کشورشورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱، عناوین «...

08 اردیبهشت 1399

مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» شماره۰۱/۹۱۲۷۵/ش                                                                     ۱۳۹۱/۹/۲۵مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»مرکز ملی فضای مجازی کشورشورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلس...

08 اردیبهشت 1399

اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور» شماره۰۱/۹۱۴۲۵/ش                                                                     ۱۳۹۱/۱۱/۱اصلاح مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص شرح وظایف و اختیاراتو اعضای «کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور»جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشو...

08 اردیبهشت 1399

انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملی شماره۰۱/۹۱۱۸۸/ش                                                                       ۱۳۹۱/۸/۳انتصاب آقای مهندس حامد دهقانی به عنوان معاون امنیت مرکز ملیبا توجه به تصویب و ابلاغ ساختار مرکز ملی فضای مجازی کشور، در راستای اجرای بند۱۴ ماد ه۸ اساسنامه مرکز ملی، جنابعالی را به‌عنوان معاون ا منیت مرکز ملی منصوب‌می‌نمایم. امید اس...

08 اردیبهشت 1399

آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور شماره۰۱/۹۱۱۲۲/ش                                                                     ۱۳۹۱/۴/۲۸آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشورمرکز ملی فضای مجازی کشورشورای عالی فضای مجازی، در پنجمین جلسه  مورخ ۱۰/ ۱۳۹۱/۴، «آیین‌نامه‌ی داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور» را  به شرح زیر تصویب نمود؛ماده۱) در این آیین‌نامه اصطلاحات با تعاریف ذیل...