08 اردیبهشت 1399

مصوبه یکهزار و یکصد و چهل و هفتمین جلسه مورخ ۲۵/۷/۱۳۹۱ شورای پول و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی... شماره۹۱/۲۱۷۲۵۲                                                                      ۱۳۹۱/۸/۱۷مصوبه یکهزار و یکصد چهل و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۷/۲۵ شورای پول  و اعتبار در خصوص دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای دستگ...