11 مرداد 1399

قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستایی شماره۳۳۹/۸۴۰۲۹                                                                       ۱۳۹۳/۱۲/۴حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن...

02 تیر 1399

قانون اجازه مشارکت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه صندوق بین‌المللی پول جهت کاهش فقر و ارتقای رشد (PRGT) شماره۴۷۳/۳۲۹۴۳                                                                             ۱۳۹۴/۵/۱۳حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانعطف به نامه شماره ۴۸۶۲۷/۲۸۵۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۸ در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهو...

09 اردیبهشت 1399

تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندران شماره۱۷۵۸۹/ت۵۱۷۷۵هـ                                                              ۱۳۹۴/۲/۱۶تصویب‌نامه در خصوص تعیین سرانه پزشک خانواده شهری  برای سال ۱۳۹۴ در استان‌های فارس و مازندرانوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون،...

08 اردیبهشت 1399

قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شماره۴۲۷/۶۷۶۳۴                                                                        ۱۳۹۳/۱۰/۷حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی که با عنوان طرح اصلاح قانون...

08 اردیبهشت 1399

نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۸۴۰۱  شماره۷...

08 اردیبهشت 1399

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی شماره۲۰۱/۵۳۶۶۴                                                                        ۱۳۹۳/۸/۱۰حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون آیین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۳...

08 اردیبهشت 1399

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شماره۳۲/۵۳۳۹۰                                                                           ۱۳۹۳/۸/۷حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که با عنوان طرح دائمی‌...

08 اردیبهشت 1399

قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته شماره۵۱۷/۵۴۱۴۸                                                                       ۱۳۹۳/۸/۱۱حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقاء سطح مناطق کمترتوسع...

08 اردیبهشت 1399

قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها شماره۱۲۵/۴۴۷۷۸                                                                         ۱۳۹۳/۷/۶حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصدوبیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس ...

08 اردیبهشت 1399

قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قانون تشکیل شورای‌عالی اشتغال شماره۴۳۲/۴۴۰۱۷                                                                         ۱۳۹۳/۷/۲حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانیریاست محترم جمهوری اسلامی ایراندر اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق سه بند به مواد (۲) و (۴) و اصلاح ماده (۶) قان...