08 اردیبهشت 1399

اصلاح رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند۲ مصوبه شماره ۶ ـ ۱۲/۶/۱۳۸۶ کمیسیون نظارت بر واحدهای صنفی کرمانشاه شماره هـ/۸۲۴/۹۱                                                                            ۱۳۹۴/۸/۱۰جناب آقای جاسبیمدیرعامل روزنامه رسمی کشورنظر به اینکه در سطر چهارم رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شم...

11 مهر 1398

رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۷۸ ـ ۲۸/۵/۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ/۱۰۳۰/۹۳                                                                    ۱۳۹۳/۱۲/۲۴تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۱۲/۴      شماره دادنامه: ۱۹۲۱    کلاسه پرونده : ۱۰۳۰/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت ادا...

14 شهریور 1398

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شماره۶۲۰۱۸                                                                              ۱۳۹۴/۵/۱۸بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و داراییمتن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که در اجـرای بند هـشت اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب رسیده و ...