08 اردیبهشت 1399

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص «تغییر در ارقام بودجه» و «معلوم نشدن طریق کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید» شماره۹۳/۱۰۲/۴۶۲                                                                   ۱۳۹۳/۲/۲۴جناب آقای محمد سینجلی جاسبیرئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمیبه پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان درخصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد:...

08 اردیبهشت 1399

نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی شماره۹۰/۳۰/۴۶۱۸۵                                                                   ۱۳۹۰/۱۲/۲۸مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست تصویر نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به شمارة ۹۰/۳۰/۴۳۴۵۸ مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.قائم مقام دبیر شورای نگهبان ـ م...