08 اردیبهشت 1399

تعیین نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح شماره۹۳/۰۷/۱۰۷۶۲                                                                     ۱۳۹۳/۴/۲۴جناب آقای سینجلی جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست رونوشت نامه شماره ۲۵۱۲/۳/ط مورخ ۱۳۹۳/۴/۷ رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح درخصوص «تعیین نصاب معاملات در مناقصات» جهت صدور دستور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.معاون حقوقی و امور م...