23 خرداد 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۶۸۳                                                                   ۱۳۹۴/۲/۲۹جناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربدینوسیله گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۹۴ به تاریخ ۱۳۱/۱/۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی مربوط به آن مجموعاً در ۹ برگ به ش...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۵۲۶                                                                 ۱۳۹۳/۱۰/۲۲مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۸/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جه...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع شماره ۱۱۰/۱۵۲/۸۵۰۰                                                                 ۱۳۹۳/۱۰/۳مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.م...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۵۰۱                                                                  ۱۳۹۳/۱۰/۳مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۵/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ا...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۴۸۵                                                                    ۱۳۹۳/۹/۵مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معا...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۴۸۶                                                              ۱۳۹۳/۹/۵مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۱/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معاون ...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ شورای عالی ثبت، موضوع قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز شماره ۹۳/۱۱۳۴۳۴                                                                      ۱۳۹۳/۷/۱۴مرجع رسیدگی: شورای عالی ثبت (شعبه اسناد)معترض: بانک سینامعترض عنه: رأی شماره ۴۱۶۳۱ـ۱۳۹۲/۵/۱۶ هیأت نظارت استان تهرانموضوع: بند ۸ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبتگردش کار: برابر گزارش ا...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جهت تعیین تاریخ واقعه فوت و یا صدور گواهی فوت شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۲۸۴                                                                  ۱۳۹۳/۳/۱۱مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.مع...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت در مورد قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱ شماره۹۳/۳۱۲۸۳                                                                         ۱۳۹۳/۲/۳۱مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشوربه پیوست یک نسخه رأی وحدت رویه شماره ۴۸۷۱ ـ ۱۳۹۳/۲/۲۸ شورای عالی ثبت (شعبه اسناد) ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده ۱۶ آئین‌...

08 اردیبهشت 1399

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۱۶۱                                                                 ۱۳۹۲/۱۰/۱۷مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشورگزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۲۱/۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.معاون قضایی دیوان عالی کشور ...