16 مرداد 1399

رأی شماره ۵۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی قاضی عضو کمیسیون امور آبهای زیرزمینی (موضوع تبصره۵ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره‌برداری) شماره ۵۰۰/۹۴                                                                            ۱۳۹۴/۵/۱۷تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۴/۵       شماره دادنامه: ۵۹۰      کلاسه پرونده : ۵۰...

09 مرداد 1399

رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورای عالی اداری شماره ۱۴۰/۹۳                                                                            ۱۳۹۳/۱۱/۴تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۱۰/۱۵     شماره دادنامه: ۱۷۷۹     کلاسه پرونده : ۱۴۰/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی : دیوان محاسبات کشورموضوع شکایت و خواسته : اب...

05 مرداد 1399

رأی شماره ۱۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره شماره ۶۳۲/۹۱                                                                          ۱۳۹۳/۱۱/۱۹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۱۱/۶      شماره دادنامه: ۱۸۱۵       کلاسه پرونده : ۶۳۲/۹۱مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی : آقای سیروس حامیموضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور اداری ...

04 مرداد 1399

رأی شماره ۱۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال روش محاسبه حق‌التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری شماره ۶۸/۹۲                                                                            ۱۳۹۳/۱۲/۱۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۱/۶          شماره دادنامه: ۱۸۱۶      کلاسه پرونده: ۶۸/۹۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای  مجید محنا...

27 تیر 1399

 رأی شماره ۴۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۱۳۰۰۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی کشور شماره۲۹۴/۹۴                                                                               ۱۳۹۴/۵/۵تاریخ دادنامه: ۱۳۹۴/۴/۲۲     شماره دادنامه: ۴۶۰      کلاسه پرونده: ۲۹۴/۹۴مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای حمیدرضا سعیدیموضوع شکایت و خواس...

21 تیر 1399

رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شماره:۴۶۹/۹۲                                                                           ۱۳۹۳/۱۲/۱۲تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷        شماره دادنامه: ۱۹۰۶ کلاسه پرونده: ۴۶۹/۹۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداریشاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیهموضوع...

31 خرداد 1399

رأی شماره۱۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شماره۱۰۱۸/۹۳                                                                         ۱۳۹۳/۱۲/۱۲تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷     شماره دادنامه: ۱۹۰۷    کلاسه پرونده: ۱۰۱۸/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدرضا دلاوریموضوع شکایت و خواسته:...

25 خرداد 1399

رأی شماره ۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۷ از فصل سوم از مبحث دوم و بند ۱۹ـ۱ـ۹ فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (آیین‌نامه اجرایی ماده۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) شماره۱۲۷/۹۲                                                                             ۱۳۹۴/۲/۲۸تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۲/۱۴      شماره دادنامه: ۹۹        کلاسه پرونده : ۱۲۷/۹۲مرجع رسیدگی:...

10 خرداد 1399

رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ ـ ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شماره ۱۰۶۰/۹۲                                                                        ۱۳۹۳/۱۲/۱۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۱۲/۴      شماره دادنامه: ۱۹۲۰    کلاسه پرونده: ۱۰۶۰/۹۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت ...

03 خرداد 1399

رأی شماره ۱۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قید (قبولی در آزمون) مصرح در بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۹۸/۹۲/۲۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شماره ۸۲/۹۳                                                                              ۱۳۹۴/۳/۱۹تاریخ دادنامه : ۱۳۹۴/۲/۲۸      شماره دادنامه: ۱۶۳      کلاسه پرونده : ۸۲/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیو...