08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۴۶۶۳۶/۹۰/۲۰۰ـ ۳/۱۰/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور شماره هـ/۵۷۷/۹۱                                                                        ۱۳۹۳/۴/۱۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۴/۲       شماره دادنامه: ۶۰۲       کلاسه پرونده: ۵۷۷/۹۱مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: معاون حقوقی، مجلس و تف...

08 اردیبهشت 1399

 رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۴۸۹/ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱/۱/۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ شماره هـ/۳۹۴/۹۰                                                                        ۱۳۹۳/۴/۱۴تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۳/۲۶    شماره دادنامه: ۵۷۶     کلاسه پرونده: ۳۹۴/۹۰مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی:...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۶۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب‌نامه شماره ۸۶۷۸۱/ت۴۲۶۹۴هـ ـ ۱۳/۴/۱۳۸۸ هیأت وزیران شماره هـ/۲۵۵/۹۰                                                                        ۱۳۹۳/۴/۱۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۴/۲        شماره دادنامه: ۶۰۱       کلاسه پرونده: ۲۵۵/۹۰مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۶۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل واحد دوبلکس برخلاف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد مستقل مسکونی شماره هـ/۲۵۱/۹۳                                                                        ۱۳۹۳/۴/۱۴تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۳/۲۶       شماره دادنامه: ۶۰۸       کلاسه پرونده: ۲۵۱/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای جلیل جناب زادهموضوع شکایت و خواسته:...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره‌های ۴۳۸ـ۴۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ فصل ششم از دستورالعمل شماره ۵۳۹/۵۰۰۰ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۸ سازمان تأمین اجتماعی شماره هـ/۵۴۲/۹۰                                                                         ۱۳۹۳/۴/۱۶تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۳/۱۹                             شماره دادنامه: ۴۳۸ـ۴۳۷کلاسه پرونده: ۱۰۰۰/۹۱ـ۵۴۲/۹۰مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۶۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های الف و ب بند۴ مصوبه شماره ۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ ـ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران شماره هـ/۲۸۴/۹۳                                                                        ۱۳۹۳/۴/۱۷تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۴/۱۶    شماره دادنامه:۶۸۳     کلاسه پرونده:  ۲۸۴/۹۳مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریموضوع: اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دا...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۴۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۵/۲ و ۳ و ۴ بخشنامه شماره ۴۱۷۵۱/۲/۵۵۱ ـ ۷/۱/۱۳۹۱ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و استان آذربایجان غربی و بند ۴ بخشنامه شماره ۷۱۵/خ/م/۷۰۰/ص ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش شماره هـ/۱۳۱۶/۹۱                                                                         ۱۳۹۳/۴/۷تاریخ داد...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۴۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ذخیره‌سازی مرخصی موضوع بند ۲ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ شماره هـ/۴۲۰/۹۱                                                                          ۱۳۹۳/۴/۱تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۳/۱۹        شماره دادنامه: ۴۳۵      کلاسه پرونده: ۴۲۰/۹۱مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای محمدرضا دلاوری قاضی دیوان...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره ۴۵۰ـ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده جذب به کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرائی شماره هـ/۱۱۶/۹۱                                                                          ۱۳۹۳/۴/۱تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۳/۱۹                 شماره دادنامه: ۴۵۰ ـ ۴۴۹کلاسه پرونده: ۱۱۶/۹۱، ۵۴۱مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشکات: آقایان محمد ضیائی ـ بهادر فقی...

08 اردیبهشت 1399

رأی شماره۱۴۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مشمولیت مقررات قانون تأمین اجتماعی در خصوص کارکنان حق‌التدریسی آموزش و پرورش شماره ۱۱۷۳/۹۲                                                                          ۱۳۹۳/۳/۲۰تاریخ دادنامه: ۱۳۹۳/۲/۲۲      شماره دادنامه: ۱۴۸      کلاسه پرونده: ۱۱۷۳/۹۲مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی ...